เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ360 : นมและผลิตภัณฑ์นม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6222101313 นางสาวเกวลิน ลายพัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6222101319 นายจารุกิตติ์ จันต๊ะพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222101321 นายจิรกิตต์ สุดใจคุณานุรักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6222101324 นางสาวจีรพรรณ ยิ้มสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6222101343 นายธนกร คุ้มพร้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6222101345 นายธนภัทร เขียวแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6222101350 นางสาวธนานันท์ คำเกิด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6222101353 นายธีรภัทร พรหมศร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6222101365 นางสาวบัณฑิตา พิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6222101372 นายปรมินทร์ แสงจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6222101374 นางสาวปริญญาใจ ด้วงอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6222101396 นางสาวรวิสรา โรจน์นครินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6222101397 นางสาวรัญชิดา สุขคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6222101407 นายวัชรพล ปัดมะริด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6222101417 นางสาวศิริเนตร จิตรสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6222101425 นายสรายุทธ โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6222101426 นางสาวสโรชา นาคยอดทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6222101427 นายสหรัฐ สูบกำปัง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222101428 นางสาวสอางค์ทิพย์ นวลศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222101430 นางสาวสุดารัตน์ พุงขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6222101435 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6222101442 นายอาทิตย์ ไปยะโพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6222101445 นางสาวอินธุอร ยอดคีรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101446 นายทนันชิด ยศคำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6322103001 นายอรรถพล ชูรส วท.บ.10
37 6322103002 นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย วท.บ.10
38 6322103003 นายเกียรติศักดิ์ ชัยนอก วท.บ.10
39 6322103004 นายจิรายุ แสงแก้ว วท.บ.10
40 6322103006 นายณัฐกิตต์ ยอดสวิป วท.บ.10
41 6322103007 นายธนณัฏฐ์ สุขนาค วท.บ.10
42 6322103008 นายธนัญชัย บุญสมศรี วท.บ.10
43 6322103009 นายธนารักษ์ คนกำแหง วท.บ.10
44 6322103010 นายธวัชชัย ทินเพ็ง วท.บ.10
45 6322103011 นางสาวธัญวรัตน์ กันดีลัง วท.บ.10
46 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
47 6322103013 นายธีรยุทธ รอดหมื่นไวย วท.บ.10
48 6322103014 นางสาวปนัดดา พลสาลี วท.บ.10
49 6322103015 นางสาวผุสดี พรหมทอง วท.บ.10
50 6322103016 นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา วท.บ.10
51 6322103017 นายพีระพัฒน์ นุ่มเดื่อ วท.บ.10
52 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
53 6322103019 นายภาณุพงศ์ ชีรวัฒน์ วท.บ.10
54 6322103020 นางสาวมนทกานติ ยอดเมือง วท.บ.10
55 6322103021 นายวงศ์รุ่งทรัพย์ สุขท่า วท.บ.10
56 6322103022 นางสาววราภรณ์ ทะวิลา วท.บ.10
57 6322103023 นางสาวศิริพร สุขสำราญ วท.บ.10
58 6322103024 นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู วท.บ.10
59 6322103025 นางสาวศุภิสรา ไพยประสิทธิ์ วท.บ.10
60 6322103026 นางสาวอชิรญา เกาะแก้ว วท.บ.10
61 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
62 6322103028 นายอภิสิทธิ์ สอนกล้า วท.บ.10
63 6322103031 นายอนุสรณ์ นุ้ยเมือง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47