เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ490 : สัมมนา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6022101324 นางสาวชลลดา แสนเสมอ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6122101302 นางสาวกมลวรรณ ทาแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
3 6122101304 นางสาวกฤติยา เหลืองฐิตกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
4 6122101305 นางสาวกัญญารัตน์ จิตมาตย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6122101309 นางสาวกัลยา ตันหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
6 6122101311 นางสาวกิ่งกมล ลาภเพิ่มพูนสิริกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
7 6122101313 นางสาวกิตติมา เงินจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6122101314 นางสาวกีรติกานต์ จรูญพูนมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6122101320 นางสาวขนิษฐา บังราช วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
10 6122101325 นางสาวจินตนา ภาพฉิมพาลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
11 6122101333 นางสาวชนิตร์นันท์ ฉันทยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
12 6122101342 นายณรงค์สรร พรมรังสี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
13 6122101350 นายณัฐวุฒิ เขม้นงาน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
14 6122101351 นางสาวณัฐิกา ทาต่อมวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
15 6122101360 นายธาดา อินทร์สุวรรณโณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
16 6122101369 นางสาวนัฐทรียา พวงพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6122101370 นางสาวนันทภรณ์ วิยานันท์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
18 6122101371 นางสาวนาเดีย กันยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
19 6122101372 นางสาวน้ำตาล อนิยมพิสัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
20 6122101373 นางสาวนิจจารีย์ สายสี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
21 6122101374 นางสาวนุชนาถ รกไพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
22 6122101385 นายพงศธร กองลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
23 6122101389 นางสาวพริมา ช่างคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6122101390 นายพลวัตร มิ่งชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
25 6122101391 นางสาวพัชนี พรมสาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
26 6122101394 นายพิสิษฐ์ อ้ายมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
27 6122101401 นางสาวมัลลิกา คณะพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
28 6122101409 นางสาวฤดีรัตน์ ยะเชียงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
29 6122101410 นางสาวลัดดา หมุนอุดม วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
30 6122101419 นางสาววิชยา บุญเจริญตั้งสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6122101424 นางสาวศศิธร ชัยเกษม วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
32 6122101425 นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
33 6122101427 นางสาวศิรภัสสร อุ่นปวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
34 6122101428 นางสาวศิริลักษณ์ สอนหาจักร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6122101431 นายศุวิจักษ์ เรืองเนตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
36 6122101433 นางสาวสายธาร เพลินพัฒนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
37 6122101435 นางสาวสาลินี หมุนสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
38 6122101438 นางสาวสุดารัตน์ แสงมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
39 6122101444 นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
40 6122101450 นายอมรเทพ แสงมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
41 6122101451 นางสาวอรัญญา นายจะหริ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
42 6122101453 นายอัครชัย คำเพราะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
43 6122101461 นายเอนก สุวรรณทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6122101466 นายพิชัย เกียงมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
45 6222102027 นางสาวพรเทวี เต็นเส้า วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47