เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ490 : สัมมนา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6122101307 นางสาวกัลญา กาวิชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6122101317 นายเกรียงไกร เรือนใจดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
3 6122101318 นางสาวเกศรา ปะนามเท วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
4 6122101321 นายคณุตม์ ภาตินทุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
5 6122101327 นางสาวจิราภรณ์ ถินกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
6 6122101331 นายชณิลธร โพธิ์แสงดา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
7 6122101334 นางสาวชลิตา วรรณเผือก วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
8 6122101346 นายณัฐพงษ์ บัวบาน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
9 6122101349 นางสาวณัฐมน ทองแห้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
10 6122101352 นางสาวณิชนันท์ อุตรชน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
11 6122101355 นางสาวทิพย์น้ำฝน สิ่วสงวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
12 6122101361 นางสาวธิติกานต์ ม่วงมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
13 6122101362 นายธีรภัทร คงปันนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
14 6122101363 นายธีระ บัวเย็น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6122101365 นางสาวนภัสวรรณ วันเกลี้ยง วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
16 6122101366 นางสาวนภัสสร เสสา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
17 6122101368 นางสาวนัฐชา พบกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
18 6122101376 นางสาวบุญธิดา หมอรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
19 6122101377 นายเบญจพล มูลคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
20 6122101378 นางสาวเบญจมาศ สุภานิชย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
21 6122101379 นางสาวเบญจรัตน์ ปานน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
22 6122101380 นายปวริศ ญาณจรูญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
23 6122101382 นางสาวปิยฉัตร เพ็งพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
24 6122101384 นางสาวปิยาพัชร พุทธนาวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
25 6122101387 นางสาวพชรพรรณ เสณาคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
26 6122101388 นางสาวพนิตา แย้มฤดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
27 6122101392 นางสาวพัชรมัย เอี่ยมชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
28 6122101395 นางสาวพุทธมาศ หลวงนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
29 6122101396 นางสาวภัทรภร มูลออน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6122101397 นางสาวภัทราภรณ์ วังใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
31 6122101400 นางสาวมนัชญา จอมนงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
32 6122101408 นางสาวรุจีรัตน์ พูมพักดิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6122101415 นางสาววรพรรณ มหาวัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
34 6122101416 นายวราพงค์ ณ ลำพูน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
35 6122101417 นางสาววราภรณ์ นันลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
36 6122101420 นางสาววิมลรัตน์ สุขส่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
37 6122101421 นางสาววิไล ธาราเสรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
38 6122101429 นางสาวศิริวิมล เงาใส วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
39 6122101439 นางสาวสุพรรณนิกา ลอยมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
40 6122101441 นางสาวสุพัตรา ลีศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
41 6122101442 นางสาวสุพัตรา สังข์แย้ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6122101443 นางสาวสุพิณญา กาศมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6122101446 นางสาวเสาวิภักดิ์ เชื้อโตเติม วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
44 6122101449 นายอนุชิต ศรีขัดเค้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
45 6122101452 นางสาวอริยา ปัจจัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
46 6122101457 นางสาวอารยา เขื่อนควบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
47 6122101459 นายอิศรา จงชมผา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6222102001 นายเขมวัฒน์ ต๊ะดี วท.บ.10
49 6222102003 นางสาวจันทกานต์ ชิดปราง วท.บ.10
50 6222102007 นายณัฐพงศ์ มนทอง วท.บ.10
51 6222102009 นายธนพร ตรีเพ็ชร วท.บ.10
52 6222102011 นายธีรภาพ ทิมกลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6222102012 นางสาวนริศรา ศรีคำแหง วท.บ.10
54 6222102016 นายวิษณุ สาระจันทร์ วท.บ.10
55 6222102021 นางสาวสาวินี ขมขุนทด วท.บ.10
56 6222102023 นางสาวสุชานาถ รุ่งศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6222102028 นายมาโนชญ์ กวางทู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6322102012 นายภาณุพงศ์ บัวหลวง วท.บ.10
59 6322102020 นายอภิวัฒน์ ขาวกุลชร วท.บ.10
60 6322102023 นายดนัย กุณรินทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47