เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ490 : สัมมนา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6122101306 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีชนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
2 6122101310 นางสาวกานต์ภัทรณิชา สุวรรณธีรวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6122101312 นางสาวกิ่งแก้ว ปลอดทองสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
4 6122101330 นางสาวชณิดาภา เกษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6122101332 นายชนาธิป ผุดเกตุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
6 6122101336 นางสาวชุติกาญจน์ เชิดพุทรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
7 6122101337 นางสาวชุติกาญจน์ บัวกระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
8 6122101339 นางสาวฐิดารัตน์ สิทธิเป็ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
9 6122101340 นางสาวฐิติวรดา แหยมนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
10 6122101344 นางสาวณัฏฐณิชา หงษาวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
11 6122101353 นายดนุพร หาญทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6122101356 นายทิวัตถ์ จุมปาคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
13 6122101367 นายนรานันทน์ จันทร์เลน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
14 6122101375 นางสาวนุสบา เก่งกาจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
15 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6122101386 นายพงษ์สถิต ต้องสู้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
17 6122101399 นายภูตะวัน ลุกิตติกร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6122101404 นางสาวรัตติกร แพงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
19 6122101406 นางสาวรุ่งนิษฐ์ชา รุ่งรัตน์เดชากรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
20 6122101407 นางสาวรุ่งระวี สารทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
21 6122101412 นางสาวลัดลิตา ต๊ะหล้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
22 6122101414 นางสาววนิดา เเชกรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
23 6122101418 นางสาววันวิสา แพงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
24 6122101423 นางสาวศศิกานต์ ศรีเกิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
25 6122101448 นายอธิวัฒน์ คงเมือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6122101454 นางสาวอังษณา ประวัติงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
27 6122101458 นายอำพล เลิศสกุลทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6122101462 นายเอนกพงค์ เสาร์ขัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6122103020 นายภัทราวุธ แสงทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222103002 นายกฤษกร กาศเมฆ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222103005 นายคณัสนันท์ นาโพธิ์ วท.บ.10
32 6222103039 นายสุวิทย์ ดีคำมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
33 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
34 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
35 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47