เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ490 : สัมมนา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6122101308 นางสาวกัลยรัตน์ นราเกษม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6122101316 นางสาวกุหลาบ ทนงค์แผง วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
3 6122101319 นางสาวเกียรติสุดา มงคลเจริญเชาว์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
4 6122101323 นายจักรพงษ์ บุญสอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
5 6122101324 นางสาวจารุวรรณ มากระโทก วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
6 6122101329 นางสาวจุฑามาศ พงษ์ธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
7 6122101343 นางสาวณัฎฐณิชา ชัยรังษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6122101345 นางสาวณัฐณิชา มณีวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
9 6122101348 นางสาวณัฐภาวี หนูจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6122101354 นายเตชสิทธิ์ จิตรบุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
11 6122101358 นางสาวธัญญาลักษ์ คำภีระ วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
12 6122101393 นางสาวพิมประไพ ครองอำนวย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
13 6122101405 นางสาวรินรดา สินอุดม วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
14 6122101411 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขศรีราษฏร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)17
15 6122101422 นางสาวศรินณา พรมจัก วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
16 6122101426 นางสาวศิขริน คำวันนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6122101434 นางสาวสาริกา อินต๊ะโมง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6122101445 นางสาวสุวิชชา วงศ์สุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
19 6122101447 นางสาวอโณทัย เขียวทัพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
20 6122101455 นางสาวอัญธิชา เหมวิเชียรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
21 6122101463 นายรัชชานนท์ ชาววิวัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6122101464 นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)18
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47