เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ484 : การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
2 6322101004 นายจีรศักดิ์ ไชยยา วท.บ.10
3 6322101006 นายฐิติชัย โพธิ์กลาง วท.บ.10
4 6322101008 นายทศรุทา สลุงแก้ว วท.บ.10
5 6322101009 นางสาวทิวารัตน์ ใจรัก วท.บ.10
6 6322101010 นายธนาธร เนินชัด วท.บ.10
7 6322101012 นายนฤเบศ แคล้วคลาด วท.บ.10
8 6322101013 นายพรพรหม สืบกระพันธ์ วท.บ.10
9 6322101014 นายภูมินทร์ อ่อนจันทร์ วท.บ.10
10 6322101016 นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล วท.บ.10
11 6322103004 นายจิรายุ แสงแก้ว วท.บ.10
12 6322103006 นายณัฐกิตต์ ยอดสวิป วท.บ.10
13 6322103007 นายธนณัฏฐ์ สุขนาค วท.บ.10
14 6322103008 นายธนัญชัย บุญสมศรี วท.บ.10
15 6322103009 นายธนารักษ์ คนกำแหง วท.บ.10
16 6322103010 นายธวัชชัย ทินเพ็ง วท.บ.10
17 6322103022 นางสาววราภรณ์ ทะวิลา วท.บ.10
18 6322103023 นางสาวศิริพร สุขสำราญ วท.บ.10
19 6322103024 นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู วท.บ.10
20 6322103028 นายอภิสิทธิ์ สอนกล้า วท.บ.10
21 6322103031 นายอนุสรณ์ นุ้ยเมือง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47