เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6307101002 นายอัษฎาวุธ มีเเก้ว วท.บ.10
2 6407107001 นายกิตติบดี สำเนียงหวาน วท.บ.10
3 6407107002 นางสาวปราณี โพธิ์อาจ วท.บ.10
4 6407107003 นายคงกพัน เหล่าชรา วท.บ.10
5 6407107004 นางสาวชลิดา วิริยะพันธ์ วท.บ.10
6 6407107007 นายอับดุลฮาซัน ยะโกะ วท.บ.10
7 6407107009 นายฮัมดัน ดือราแม วท.บ.10
8 6407108302 นางสาวณัฐฐา มีกมล ร.บ.10
9 6407108303 นางสาวณัฐธิดา เยลค์ ร.บ.10
10 6407108304 นายทวี ช่างทำ ร.บ.10
11 6407108305 นางสาวนภัสรา สุทธิ ร.บ.10
12 6407108306 นางสาวภัทราภรณ์ สายแวว ร.บ.10
13 6407108307 นางสาวรัชฎากร พันธ์เศรษฐ์ ร.บ.10
14 6407108308 นายสนธยา รุ่งเเก้ว ร.บ.10
15 6407108309 นายไกวัลย์ การบรรจง ร.บ.10
16 6407108312 นางสาววันวิสาข์ สุดเสนาะ ร.บ.10
17 6407108314 นายศักรินทร์ พุทธรักษ์ ร.บ.10
18 6407108316 นางสาวอรดา สมหวัง ร.บ.10
19 6407108317 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เทพ ร.บ.10
20 6407108319 นายอชิตพล เชื้อแดงดี ร.บ.10
21 6407108320 นายฐานิสร์ มีจันทร์ ร.บ.10
22 6507101301 นางสาวขวัญชนก ลือหล้า วท.บ.10
23 6507101302 นางสาวจิรวดี บุญจร วท.บ.10
24 6507101303 นายณัฐวุฒิ อินทรสุวรรณ วท.บ.10
25 6507101304 นายธนชัย สุถิพรรณ์ วท.บ.10
26 6507101305 นายธนิกศร คงจันทร์ วท.บ.10
27 6507101306 นายธรรมปนาท จับใจ วท.บ.10
28 6507101307 นางสาวนวพร ลิ่มหวี วท.บ.10
29 6507101308 นายนัฐฐนนร์ พรหมสุวรรณ วท.บ.10
30 6507101309 นางสาวนุสรา จินดาศรี วท.บ.10
31 6507101310 นายบุญฤทธิ์ แก้วถนอม วท.บ.10
32 6507101311 นายพงศธร ปานทิพย์ วท.บ.10
33 6507101312 นายภูริภัทร แซ่อ๋อง วท.บ.10
34 6507101313 นายรัฐคุณ สุขเอม วท.บ.10
35 6507101314 นางสาวศศิธร สัสดีเมือง วท.บ.10
36 6507101315 นายสุกฤษฎ์ ภุมมิต วท.บ.10
37 6507101316 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ คงเย็น วท.บ.10
38 6507101317 นางสาวสุธิตา พรมวิเชียร วท.บ.10
39 6507101319 นายอภิวัฒน์ การะกันต์ วท.บ.10
40 6507101320 นายอัฐกร ตั้งสุกุล วท.บ.10
41 6507101321 นายเด่นสุทธิ บุญศรี วท.บ.10
42 6507101322 นายเชาวนนท์ เหมทานนท์ วท.บ.10
43 6507107001 นายกุญชเดช บุญเพ็ญ วท.บ.10
44 6507107002 นายธนพล ภูมิวัง วท.บ.10
45 6507107003 นางสาวนิศากร โสภณ วท.บ.10
46 6507107004 นางสาวบาษิตา หมัดอาหลี วท.บ.10
47 6507107005 นายพีรพัฒน์ ม่วงสวย วท.บ.10
48 6507107006 นางสาวอณิสา บุญยม วท.บ.10
49 6507107007 นางสาวอารีนา อามะ วท.บ.10
50 6507107008 นางสาวพรภคนันท์ รักเมือง วท.บ.10
51 6507107009 นางสาวสุนิชา กสีรักษ์ วท.บ.10
52 6507107010 นางสาวสุภาพร หาการ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47