เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม4
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6508114391 นายศุภกร ใคร่ครวญ วท.บ.10
2 6508114392 นางสาวสายพิณ พวงมณี วท.บ.10
3 6508114393 นางสาวสาวิตรี เมฆโพยม วท.บ.10
4 6508114396 นางสาวสุดารัตน์ จิตรแจ้ง วท.บ.10
5 6508114397 นางสาวสุทธิดา กิติรัตน์ วท.บ.10
6 6508114398 นางสาวสุทธิดา จอมใจ วท.บ.10
7 6508114399 นางสาวสุธาสินี งามขำ วท.บ.10
8 6508114400 นายสุนทร สิงห์แก้ว วท.บ.10
9 6508114401 นางสาวสุภาภรณ์ ไชย์บัวแก้ว วท.บ.10
10 6508114403 นายอธิราช ศักดิ์สิรพันธุ์ วท.บ.10
11 6508114404 นายอนุวัฒน์ เอี้ยงมี วท.บ.10
12 6508114406 นางสาวอรกัญญา ปลอดภัย วท.บ.10
13 6508114407 นางสาวอรจิรา ถิระกุลเมธี วท.บ.10
14 6508114408 นางสาวอรณัฐ ชั้นกลาง วท.บ.10
15 6508114409 นางสาวอรทัย จันทะคุณ วท.บ.10
16 6508114413 นางสาวอลิศยา ลำน้อย วท.บ.10
17 6508114414 นายอักษรพิชัย ก้อนคำใส วท.บ.10
18 6508114415 นางสาวอารีรัตน์ เย่าเฉื้อง วท.บ.10
19 6508114417 นายกฤตยชญ์ เชื้อวงษ์ วท.บ.10
20 6508114418 นายณัฐพล หึงษาชู วท.บ.10
21 6508114419 นายปรัชญา แก้วเมืองมา วท.บ.10
22 6508114420 นายภูรินทร์ อินพรม วท.บ.10
23 6508114421 นางสาวสุภาวดี บัวพา วท.บ.10
24 6508114422 นางสาวเสาวลักษณ์ โยทชัย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47