เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6508114301 นางสาวกมลวรรณ สุขศิริ วท.บ.10
2 6508114302 นางสาวกัญญาณัฐ เสวะกะ วท.บ.10
3 6508114303 นางสาวกานต์มณี ใบจำปี วท.บ.10
4 6508114304 นางสาวกุสุมา จันทปัญญา วท.บ.10
5 6508114305 นายเขษมศักดิ์ กุลาวาชัย วท.บ.10
6 6508114307 นายจักราช ไชยมณี วท.บ.10
7 6508114308 นางสาวจันทิมา ปทุมสูติ วท.บ.10
8 6508114309 นางสาวจิตรทิวา ศรีฉ่ำ วท.บ.10
9 6508114310 นายจิรเมธ แก้วจันทร์เพชร วท.บ.10
10 6508114311 นางสาวจิราพัชร ชูสุข วท.บ.10
11 6508114312 นางสาวจิราภา ฉิมลี วท.บ.10
12 6508114313 นางสาวจิราภา เทพเดช วท.บ.10
13 6508114314 นายจิรายุ วาณิชวิโรจน์ วท.บ.10
14 6508114315 นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็งสุข วท.บ.10
15 6508114316 นางสาวจุฑามาศ ดีเมฆ วท.บ.10
16 6508114317 นางสาวชนากานต์ ต๊ะกัน วท.บ.10
17 6508114318 นางสาวชาลิสา ศรีลาศักดิ์ วท.บ.10
18 6508114319 นางสาวชุติกานต์ วงศ์วรานุกูล วท.บ.10
19 6508114320 นายชุติวัต ภูมิพัฒน์ วท.บ.10
20 6508114321 นายไชยณรงค์ จันทร์บุตรศรี วท.บ.10
21 6508114322 นางสาวญดาวรรณ จูมเกตุ วท.บ.10
22 6508114323 นางสาวฐิตาพร เมฆสำลี วท.บ.10
23 6508114325 นายณพสธร บุญชูช่วย วท.บ.10
24 6508114326 นายณัฐปคัลภ์ คำจันทราช วท.บ.10
25 6508114330 นางสาวดาหวัน สีหามาตร วท.บ.10
26 6508115001 นางสาวซากีนะห์ มือยา 10
27 6508115002 นายธนพัฒน์ ปิ่นทอง 10
28 6508115003 นางสาวนูรฮายาตี วาเด็ง 10
29 6508115004 นางสาวฟาตีฮะห์ วิชา 10
30 6508115005 นางสาวแวซง สาและ 10
31 6508115006 นายสมัชญ์ เทียมแสน 10
32 6508115007 นางสาวสุไฮลา มิง 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47