เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม2
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6508114341 นางสาวธัญญารักษ์ ลาภโชค วท.บ.10
2 6508114342 นางสาวธีรฎาภรณ์ ทองพรรณ วท.บ.10
3 6508114343 นายธีรภัทร สีหาบุตร วท.บ.10
4 6508114344 นายนัทธพงศ์ ศรีคีรีราษฎร์ วท.บ.10
5 6508114345 นายนัทธพงศ์ หนูกุล วท.บ.10
6 6508114346 นายนันทิพัฒน์ นมเนย วท.บ.10
7 6508114347 นางสาวนาปือ จะอื่อ วท.บ.10
8 6508114348 นางสาวน้ำหนึ่ง พรหมหาญ วท.บ.10
9 6508114349 นางสาวบัณฑิตา อินพานิช วท.บ.10
10 6508114350 นางสาวบัวชมพู ท้องถิ่นพฤกษ์ วท.บ.10
11 6508114351 นายปฎิพัทธ์ วงษ์รัตน์ วท.บ.10
12 6508114352 นางสาวปณิดา บุระพร วท.บ.10
13 6508114353 นางสาวปนัดดา ศรีสุขพร้อม วท.บ.10
14 6508114354 นายปพนพัชร์ พวงสุมาลย์ วท.บ.10
15 6508114355 นางสาวปวีณา ไกรทองศรี วท.บ.10
16 6508114356 นางสาวปัณฑิตา แดงเพชร วท.บ.10
17 6508114357 นางสาวปัณฑิตา พวงดอกไม้ วท.บ.10
18 6508114358 นายปัณณ์ สุนทรา วท.บ.10
19 6508114359 นายปัทมากร โคตรวงศ์ วท.บ.10
20 6508114360 นางสาวปาณิสรา ไทยกุล วท.บ.10
21 6508114361 นางสาวปิ่นแก้ว ศรีลาชัย วท.บ.10
22 6508114362 นายปิยราช เคหัง วท.บ.10
23 6508114363 นางสาวปุญญิศา ทองเอียด วท.บ.10
24 6508114364 นางสาวพรรณพิทักษ์ พันเศษ วท.บ.10
25 6508114365 นางสาวพรรณภษา พุกพันธุ์ วท.บ.10
26 6508114366 นางสาวพฤศจี อาจหาญ วท.บ.10
27 6508114367 นางสาวพัชรฤดี จ๋อยพรม วท.บ.10
28 6508114368 นางสาวพิชญ์สินี ถุงเงิน วท.บ.10
29 6508114369 นางสาวพุดน้ำบุตย์ สานประดิษฐ์ วท.บ.10
30 6508114370 นางสาวไพรินทร์ คำวงค์ วท.บ.10
31 6508114371 นายมงคล โชคลาภา วท.บ.10
32 6508114372 นายรพีภัทร แซ่ไหล วท.บ.10
33 6508114373 นางสาวรัตนาวดี ศิริภา วท.บ.10
34 6508114374 นายฤทธิชัย หนูเกิด วท.บ.10
35 6508114375 นางสาวลลนา โค้งคำแดง วท.บ.10
36 6508114376 นางสาววรรณวิสาข์ จันทร์ชู วท.บ.10
37 6508114377 นางสาววรรณิศา บุญสูง วท.บ.10
38 6508114378 นางสาววรรณิษา หน่อสกุล วท.บ.10
39 6508114379 นางสาววรัญญา ปัดทอง วท.บ.10
40 6508114380 นางสาววราภรณ์ บำรุงศักดิ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47