เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม4
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6508109301 นางสาวกัญญาณัฐ จันทะมนตรี วท.บ.10
2 6508109302 นายกำพล เงินถา วท.บ.10
3 6508109303 นายจักรพันธ์ เทพสถิตย์ วท.บ.10
4 6508109304 นายจุลจักร์ หน้อยกลาง วท.บ.10
5 6508109305 นายเจษฎาภรณ์ บุตรสุรินทร์ วท.บ.10
6 6508109306 นายชัยวัฒน์ พรมขุนทด วท.บ.10
7 6508109307 นางสาวญาณิศามน กันถาด วท.บ.10
8 6508109308 นางสาวฐิติวรรณ วิลาวรรณ์ วท.บ.10
9 6508109309 นายณภัทร โพธิ์ทอง วท.บ.10
10 6508109310 นายณภัทรศกร สิงโต วท.บ.10
11 6508109311 นายธนชัย เสงี่ยมศักดิ์ วท.บ.10
12 6508109312 นายธนภัทร บุญห้อย วท.บ.10
13 6508109313 นายธนากร แก้วสำโรง วท.บ.10
14 6508109314 นางสาวธิดารัตน์ คงที่ วท.บ.10
15 6508109315 นางสาวนัชนิดา บัวแก้ว วท.บ.10
16 6508109316 นางสาวปภัสสร พุ่มพวง วท.บ.10
17 6508109317 นางสาวปรียา ปาสาร วท.บ.10
18 6508109318 นางสาวปาริฉัตร ผลาชุม วท.บ.10
19 6508109319 นายพลวัต พุกประเสริฐ วท.บ.10
20 6508109320 นายพัชกิจ แซ่ว่าง วท.บ.10
21 6508109321 นายพันธุ์ธัช ผาทอง วท.บ.10
22 6508109322 นายพิษณุพงษ์ แสวงหา วท.บ.10
23 6508109323 นายภูมิทัศน์ ย่อจันทร์ วท.บ.10
24 6508109325 นายภูริจักร พิพัฒน์อำนวย วท.บ.10
25 6508109326 นายภูวรินทร์ พลต้าง วท.บ.10
26 6508109327 นายยุทธพิชัย อุ่นเครือ วท.บ.10
27 6508109328 นายโยธิน กรีโชติ วท.บ.10
28 6508109329 นางสาวรจนา นิลฟัก วท.บ.10
29 6508109330 นางสาวรวิพร ระฆังทอง วท.บ.10
30 6508109331 นางสาววิมลมณี ศรีจันทร์ วท.บ.10
31 6508109332 นางสาวศิริลักษณ์ ลูกอินทร์ วท.บ.10
32 6508109333 นางสาวสกุลลักษณ์ ตุ้ยดา วท.บ.10
33 6508109334 นายสิทธิชัย ติ๊บปะละ วท.บ.10
34 6508109335 นายสินพิทักษ์ เกียดกลาง วท.บ.10
35 6508109336 นางสาวสุภนัส ทองบัว วท.บ.10
36 6508109337 นายสุวิจักขณ์ ลำจะเรา วท.บ.10
37 6508109338 นายอนุชิต วราพุฒ วท.บ.10
38 6508109339 นางสาวอรณิช ผิวบัวคำ วท.บ.10
39 6508109340 นายธนโชติ กำจัด วท.บ.10
40 6508109341 นายธนินทร์ ภาวนานนท์ วท.บ.10
41 6508109342 นายวายุภักษ์ เข็มสกุล วท.บ.10
42 6508109343 นายภัทรดล พันธุ์ไกร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47