เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชามพ201 : เทคโนโลยีพลังงานสำหรับการเกษตรและชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6108108303 นายชิติสุข จันโทสถ ศศ.บ.10
2 6208108304 นายพีรพัฒน์ วรรณทอง ศศ.บ.10
3 6208116301 นายนวันธร รุ่งเรือง วท.บ.10
4 6208116302 นางสาวพรพิมล พาซู วท.บ.10
5 6208116303 นางสาวพัชรีภรณ์ กรรศิริ วท.บ.10
6 6208116304 นางสาวพิธุนิภา หัทยาสิทธินันท์ วท.บ.10
7 6208116305 นายไพโรจน์ จันสิม วท.บ.10
8 6208116306 นายสิทธิชัย แก้วพลายงาม วท.บ.10
9 6208116307 นางสาวสุดารัตน์ ปาโมกข์ วท.บ.10
10 6208116308 นางสาวประภาวรินทร์ คล่องทะเล วท.บ.10
11 6208116309 นายปรัชญา ตรีเนตร วท.บ.10
12 6208116310 นางสาวสุภาพร มอญจันทร์ วท.บ.10
13 6308116302 นายกรณ์ เย็นอารมย์ วท.บ.10
14 6308116304 นางสาวกอแก้ว ปิยพงศกร วท.บ.10
15 6308116319 นายพันธรัฐ รอดเสน วท.บ.10
16 6408131301 นางสาวกชกร แดนอ่วน วท.บ.10
17 6408131302 นายจุดตะวัน ณะวรรณ์ วท.บ.10
18 6408131304 นายถิรเจตน์ อิ่นอ้าย วท.บ.10
19 6408131307 นายพชรพล สันติเลขวงษ์ วท.บ.10
20 6408131308 นายอานนท์ โอฐธนู วท.บ.10
21 6408131309 นายชัยวัชร เมืองมา วท.บ.10
22 6408131310 นางสาวทักษิณี รักษายศ วท.บ.10
23 6408131312 นายพุฒิพงศ์ ใสสะอาด วท.บ.10
24 6408131313 นางสาวสรยา สะอูน วท.บ.10
25 6408131314 นายอภิวิชญ์ ทานา วท.บ.10
26 6408131315 นายอาทิตย์ ม่วงหวาน วท.บ.10
27 6408131316 นางสาวเนตรทราย เผือกผ่อง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47