เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102301 นางสาวกชกร แซ่เห้อ B.A.10
2 6514102303 นางสาวกนกรดา พรหมมาศ B.A.10
3 6514102304 นางสาวกนกวรรณ น่วมภักดี B.A.10
4 6514102305 นางสาวกฤตธีรา ชุมเกื้อ B.A.10
5 6514102308 นางสาวกัญญาพัชร วิเชียร B.A.10
6 6514102309 นางสาวกัญญิตา ปันหอม B.A.10
7 6514102310 นางสาวกัณฑิชา ไกรสีห์ B.A.10
8 6514102311 นายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ B.A.10
9 6514102314 นางสาวกิสตีนา แวเต๊ะ B.A.10
10 6514102315 นางสาวเกตี - B.A.10
11 6514102316 นางสาวขวัญจิรา มีไพฑูรย์ B.A.10
12 6514102317 นางสาวเขมิสรา หมูนิล B.A.10
13 6514102318 นางสาวคุณัณญา แสนปากดี B.A.10
14 6514102320 นางสาวจรินทร์ทิพย์ ประทุมวัน B.A.10
15 6514102321 นางสาวจารุชา เจนกิจณรงค์ B.A.10
16 6514102323 นายจิตรภาณุ เที่ยงบูทวี B.A.10
17 6514102324 นางสาวจิตราภร ถุนาพันธ์ B.A.10
18 6514102325 นางสาวจิตราภา ถุนาพันธ์ B.A.10
19 6514102326 นางสาวจิรภัทร สิทธิศรีจันทร์ B.A.10
20 6514102327 นางสาวจิรัชญา อำมาตย์ B.A.10
21 6514102328 นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์แก้ววงศ์ B.A.10
22 6514102329 นางสาวฉัตรมาตา กฤษณะเศรณี B.A.10
23 6514102330 นางสาวฉัตรยา พุกกะชา B.A.10
24 6514102331 นางสาวชนรดินทร์ จินดาสุทธิ์ B.A.10
25 6514102332 นางสาวชนากานต์ ศรีแสน B.A.10
26 6514102333 นางสาวชนิตา นันชม B.A.10
27 6514102334 นางสาวชมพูนุช ไพอรัญ B.A.10
28 6514102335 นางสาวชลทิชา โสดา B.A.10
29 6514102337 นางสาวชลนิชา อินเนย B.A.10
30 6514102339 นางสาวชาลิสา รัตนประดิษฐ B.A.10
31 6514102340 นายชินกฤต ทะจู B.A.10
32 6514102341 นางสาวชุดา ปินใจกูล B.A.10
33 6514102342 นางสาวชุติกาญจน์ ดีพิจารณ์ B.A.10
34 6514102343 นางสาวชุติมน ยอดศิลป B.A.10
35 6514102346 นางสาวฐิตาพร นนทะนำ B.A.10
36 6514102347 นางสาวฐิติชญา กอบบุญคุณ B.A.10
37 6514102349 นางสาวฐิติมา วินทะวุธ B.A.10
38 6514102351 นางสาวณัฎนรินทร์ ขาวสำอางค์ B.A.10
39 6514102352 นางสาวณัฏฐณิชา พรามจร B.A.10
40 6514102354 นายณัฏฐนันท์ ฉัตรแก้ว B.A.10
41 6514102355 นายณัฐกร นันตากาศ B.A.10
42 6514102356 นายณัฐกิตติ์ ฤทธิ์อินทร์ B.A.10
43 6514102358 นางสาวณัฐฐินันท์ ธรรมชาติ B.A.10
44 6514102359 นางสาวณัฐณิชา บุญมากาศ B.A.10
45 6514102360 นายณัฐดนัย งามสม B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47