เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6410101339 นางสาวไอซามี พงษ์จิระสกุลชัย วท.บ10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
2 6518102301 นายกฏจีรภัทร ยาสุวรรณ ศศ.บ.10
3 6518102302 นางสาวกนกนิภา มนัสมโนธรรม ศศ.บ.10
4 6518102303 นางสาวกนกวรรณ แซ่โป่ว ศศ.บ.10
5 6518102304 นายกนิส อริวรรณา ศศ.บ.10
6 6518102305 นายกมล สิทธิหล่อ ศศ.บ.10
7 6518102306 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศชุ่ม ศศ.บ.10
8 6518102307 นางสาวกรพินธุ์ คงธนเมธีเกษม ศศ.บ.10
9 6518102308 นายกรภัทร อินยศ ศศ.บ.10
10 6518102309 นายกรวิชญ์ เหลืองแดง ศศ.บ.10
11 6518102310 นายกฤตนัย ทองหยิบ ศศ.บ.10
12 6518102311 นายกฤษฎากร หงษ์สุวรรณ ศศ.บ.10
13 6518102313 นายกฤษณะ ชัยจินดา ศศ.บ.10
14 6518102314 นายกฤษนัย จมเงิน ศศ.บ.10
15 6518102315 นางสาวกวินธิดา จันทร์เภา ศศ.บ.10
16 6518102316 นางสาวกวินธิดา ต่างสกุล ศศ.บ.10
17 6518102317 นางสาวกวินธิดา ศรีนวล ศศ.บ.10
18 6518102318 นายก้องภพ แจ่มศรี ศศ.บ.10
19 6518102319 นางสาวกัญรัตน์ เทศผ่อง ศศ.บ.10
20 6518102320 นางสาวกันติชา แจ่มจำรัส ศศ.บ.10
21 6518102321 นางสาวกันติชา บุญช่วย ศศ.บ.10
22 6518102322 นายกันตินันท์ อิกำเนิด ศศ.บ.10
23 6518102323 นางสาวกัลยารัตน์ ลุงฟูง ศศ.บ.10
24 6518102324 นายกานต์ ม่วงผล ศศ.บ.10
25 6518102325 นางสาวกานต์ธิดา เบ้าสุวรรณ ศศ.บ.10
26 6518102326 นายกิ่งเพชร สายฟองมูล ศศ.บ.10
27 6518102327 นายกิจการ โกมลวิจิตรกุล ศศ.บ.10
28 6518102328 นายกิตติคุณ จ๋านะ ศศ.บ.10
29 6518102329 นายกิตติศักดิ์ ข่ายเเก้ว ศศ.บ.10
30 6518102331 นายคเชนทร์ พรมเต็ม ศศ.บ.10
31 6518102333 นางสาวจงกล คัชเคียน ศศ.บ.10
32 6518102334 นายจักรกริช จันทร์ศรี ศศ.บ.10
33 6518102335 นางสาวจันจิรา บุญโกศล ศศ.บ.10
34 6518102336 นายจิตติพัฒน์ พันธุศาสตร์ ศศ.บ.10
35 6518102337 นางสาวจิรชยา เศรษฐชุ่ม ศศ.บ.10
36 6518102338 นายจิรพัฒน์ ประดิษฐ์ชัย ศศ.บ.10
37 6518102339 นางสาวจิรวรรณ สมบุญ ศศ.บ.10
38 6518102340 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา ศศ.บ.10
39 6518102341 นางสาวจิราพัชร ถาธัญ ศศ.บ.10
40 6518102342 นางสาวจิราภรณ์ ถาธัญ ศศ.บ.10
41 6518102343 นายจิราวัฒน์ ธนาเชาวน์โรจน์ ศศ.บ.10
42 6518102344 นางสาวจุฑามณี สุทธิบุตร ศศ.บ.10
43 6518102345 นายเจษฎา ทาประดิษฐ์ ศศ.บ.10
44 6518102346 นายเจษฏา ยังพึ่ง ศศ.บ.10
45 6518102347 นางสาวชนัญชิดา โตทอง ศศ.บ.10
46 6518102348 นางสาวชนัดดา ปรัชชา ศศ.บ.10
47 6518102349 นางสาวชนากานต์ รุ่งสว่าง ศศ.บ.10
48 6518102350 นางสาวชนากานต์ เสือลอย ศศ.บ.10
49 6518102351 นางสาวชนานันท์ ใจชมชื่น ศศ.บ.10
50 6518102352 นางสาวชมพูแพร สอนภู ศศ.บ.10
51 6518102353 นางสาวชไมพร เลาหาง ศศ.บ.10
52 6518102354 นายชยุตม์ เก่งการเรือ ศศ.บ.10
53 6518102355 นางสาวชลธิชา โวหาร ศศ.บ.10
54 6518102356 นายชลธี บุญขวาง ศศ.บ.10
55 6518102357 นายชวกร คักกันหา ศศ.บ.10
56 6518102358 นางสาวชัชชญา เมฆพัฒน์ ศศ.บ.10
57 6518102359 นายชัยธนวัฒน์ คำฮั้ว ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47