เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6410101334 นางสาวสุวพร สุทธารากุล วท.บ10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
2 6518102481 นายภาณุวัชร์ เกตุประยูร ศศ.บ.10
3 6518102482 นายภานุพงศ์ มณีโชติ ศศ.บ.10
4 6518102483 นางสาวภาวัชญา ขุนอ่อน ศศ.บ.10
5 6518102484 นายภูตะวัน วิสุทธิ ศศ.บ.10
6 6518102485 นายภูมิดนัย สีเเดง ศศ.บ.10
7 6518102486 นายภูวดล สายอินต๊ะ ศศ.บ.10
8 6518102487 นางสาวภูษนิศา ศศินโชติพัส ศศ.บ.10
9 6518102489 นายมนัสนันท์ อาคมานนท์ ศศ.บ.10
10 6518102490 นายมาวิน ธรรมปัญโญ ศศ.บ.10
11 6518102491 นางสาวเมธินี สุขเกษม ศศ.บ.10
12 6518102492 นางสาวรมิตา หอมนวล ศศ.บ.10
13 6518102494 นายรัชชานนท์ ช่วยสุข ศศ.บ.10
14 6518102495 นายรัชชานนท์ พันธรักไพรวัลย์ ศศ.บ.10
15 6518102496 นายรัชชานนท์ ส่งสม ศศ.บ.10
16 6518102497 นางสาวรัชนก อาริยะ ศศ.บ.10
17 6518102498 นางสาวรัชนก ฮงสี ศศ.บ.10
18 6518102499 นายรัชภูมิ ฮายาชิ ศศ.บ.10
19 6518102500 นางสาวรุ่งไพลิน ต๋าฝั้น ศศ.บ.10
20 6518102501 นางสาวรุ่งรวิน สร้อยคำ ศศ.บ.10
21 6518102502 นายรุจนโรจน์ อาวาส ศศ.บ.10
22 6518102503 นางสาวรุจิรา พรมจาด ศศ.บ.10
23 6518102504 นางสาวลลดา ธีระเหมวุฒิ ศศ.บ.10
24 6518102505 นางสาวลักขณา คะรีย์ ศศ.บ.10
25 6518102506 นางสาววชิรญาณ์ กัณฑ์ไตรบัญชร ศศ.บ.10
26 6518102507 นายวชิรวิทย์ ทองคำ ศศ.บ.10
27 6518102508 นางสาววรกมล ม่วงป่า ศศ.บ.10
28 6518102509 นายวรพงศ์ มงคลรัศมีโรจน์ ศศ.บ.10
29 6518102510 นางสาววรรณกานต์ สีเอง ศศ.บ.10
30 6518102511 นางสาววรัญญา ประดับลาย ศศ.บ.10
31 6518102512 นายวรากร วงค์แว่น ศศ.บ.10
32 6518102513 นางสาววรางคณา จินะตา ศศ.บ.10
33 6518102514 นายวรานนท์ โทจำปา ศศ.บ.10
34 6518102515 นางสาววราภรณ์ แซ่ตั้น ศศ.บ.10
35 6518102516 นางสาววราภรณ์ เวชรัตน์ ศศ.บ.10
36 6518102517 นางสาววรินธร รมดี ศศ.บ.10
37 6518102518 นางสาววโรชา พิพัฒน์วงศ์ชัย ศศ.บ.10
38 6518102519 นายวัชรากร เตจ๊ะสุ ศศ.บ.10
39 6518102520 นางสาววาสิตา จันทร์อ่อน ศศ.บ.10
40 6518102521 นางสาววิชญาดา อินทะวัง ศศ.บ.10
41 6518102522 นายวิศววิชญ์ อินทร์นอก ศศ.บ.10
42 6518102523 นางสาวศกุนิชญ์ ขัติยา ศศ.บ.10
43 6518102524 นายศรัณย์ สุริโยดร ศศ.บ.10
44 6518102525 นายศรัทธา บุญชัยศรี ศศ.บ.10
45 6518102526 นายศริตวรรธน์ ปรางค์สุวรรณ ศศ.บ.10
46 6518102527 นายศักดิ์สิริ จับจันทร์ ศศ.บ.10
47 6518102528 นายศิรสิทธิ์ ม้วนโคกสูง ศศ.บ.10
48 6518102529 นายศิระ วัดขวาง ศศ.บ.10
49 6518102530 นางสาวศิริวรรณ เครือกลัด ศศ.บ.10
50 6518102531 นายศิลาศักดิ์ อุปชา ศศ.บ.10
51 6518102532 นายศิวกร กุลธิ ศศ.บ.10
52 6518102533 นายศิวกร สัตย์ซื่อ ศศ.บ.10
53 6518102534 นางสาวศุภคินี หารปิน ศศ.บ.10
54 6518102535 นายศุภโชค ช่างประกอบ ศศ.บ.10
55 6518102536 นายสถาพร แก้วศิริ ศศ.บ.10
56 6518102537 นางสาวสถิตาพร จันทร์งาม ศศ.บ.10
57 6518102538 นายสรชา ชาวนา ศศ.บ.10
58 6518102539 นายสรวิศ จูมี ศศ.บ.10
59 6518102540 นายสรวิศ เตชะลือ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47