เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102361 นางสาวณัฐธิดา ศรีนิยม B.A.10
2 6514102362 นางสาวณัฐธิดา สารทอง B.A.10
3 6514102363 นายณัฐพล มาสิม B.A.10
4 6514102364 นางสาวณิชชาวีณ์ ธีรประเสริฐพร B.A.10
5 6514102365 นางสาวณิชาภัทร มะเริงสิทธิ์ B.A.10
6 6514102366 นางสาวณีรนุช ดำดี B.A.10
7 6514102367 นายเดชาธร ผ่องพรรณ์ B.A.10
8 6514102368 นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์ มือรีงิง B.A.10
9 6514102369 นายต่อตระกูล วงศ์วรทัญญู B.A.10
10 6514102370 นายตันติกร นิชิจันทร์ B.A.10
11 6514102371 นางสาวตุลยดา บุญสินชัย B.A.10
12 6514102372 นางสาวธนพร นามอาษา B.A.10
13 6514102373 นางสาวธนาภา ยามากุจิ B.A.10
14 6514102374 นางสาวธนิตา สุดหล้า B.A.10
15 6514102375 นางสาวธมกร เตชะวรรณยศ B.A.10
16 6514102376 นางสาวธัญจิรา ศรีบัณฑิต B.A.10
17 6514102377 นางสาวธัญญรัตน์ ติ๊บหน่อ B.A.10
18 6514102378 นางสาวธัญพร สกุลพาณิชย์พันธ์ B.A.10
19 6514102379 นางสาวธัญพิชชา ซาดา B.A.10
20 6514102380 นางสาวธัญรดา ตะดวงดี B.A.10
21 6514102381 นางสาวธิดารัตน์ ปวนบุญนำ B.A.10
22 6514102382 นางสาวธิดารัตน์ ล้านภูเขียว B.A.10
23 6514102383 นายธีรวัฒน์ สุขจาด B.A.10
24 6514102384 นายธีระพันธ์ กรรณสูต B.A.10
25 6514102385 นายนนธวัช มัดดี B.A.10
26 6514102386 นางสาวนภัสวรรณ คล้ายเหล็ง B.A.10
27 6514102387 นางสาวนภัสสร มานะสถิตย์ B.A.10
28 6514102388 นางสาวนภัสสร โลมชุม B.A.10
29 6514102389 นางสาวนริศรา คำมาเร็ว B.A.10
30 6514102390 นางสาวนฤภร จัดที่ B.A.10
31 6514102391 นางสาวนันท์ลภัส ธรรมศิลป์ B.A.10
32 6514102392 นางสาวน้ำทิพย์ แก้ววิเศษ B.A.10
33 6514102393 นางสาวนิภาพร ดวงตา B.A.10
34 6514102394 นางสาวนิราภร วงศ์ธรรมไพรดี B.A.10
35 6514102396 นางสาวเนตรชนก วานิช B.A.10
36 6514102397 นางสาวบัณฑิตา เย็นงาม B.A.10
37 6514102398 นางสาวบัณฑิตา เหมือนมุข B.A.10
38 6514102399 นางสาวเบญจพร ลือชา B.A.10
39 6514102400 นางสาวเบญญาภรณ์ นันทร B.A.10
40 6514102401 นางสาวเบญญาภา รอดเสถียร B.A.10
41 6514102402 นายปภิณวิทย์ อินทร์เพ็ญ B.A.10
42 6514102403 นางสาวปรมาภรณ์ วงศ์ใหญ่ B.A.10
43 6514102404 นางสาวปริชมน ภักดีล้น B.A.10
44 6514102405 นางสาวปริณดา โหน่งที B.A.10
45 6514102407 นางสาวปัญญพัฒน์ ชูแก้ว B.A.10
46 6514102408 นางสาวปัญญาพร ปัญญาหล้า B.A.10
47 6514102409 นางสาวปัณวรรธน์ บรรดาลลักษณ์ B.A.10
48 6514102410 นางสาวปาณิสรา หมื่นเถสกุล B.A.10
49 6514102411 นางสาวปิรัญญา แสนวงค์ B.A.10
50 6514102412 นางสาวเปมิกา วังอุปัดชา B.A.10
51 6514102413 นายพงศธร ศรีแสง B.A.10
52 6514102414 นายพชร จันทวงค์ B.A.10
53 6514102416 นางสาวพรรณทิพย์ ทึงขำ B.A.10
54 6514102417 นางสาวพศิกา สร้อยสกุล B.A.10
55 6514102418 นางสาวพัชราภา ศรีสุวรรณ B.A.10
56 6514102419 นางสาวพัฒน์นรี ฉัตรวชิระพฤกษ์ B.A.10
57 6514102420 นางสาวพันธุ์พสา รักประสงค์ B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47