เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102421 นางสาวพัสตราภรณ์ ทะโน B.A.10
2 6514102422 นางสาวพิชชาพร สมพันธ์ B.A.10
3 6514102423 นางสาวพิชญา ต่อมแก้ว B.A.10
4 6514102424 นางสาวพิทยารัตน์ กำลังเจริญ B.A.10
5 6514102425 นางสาวพิมพ์ชนก สุขวรกิจวนิช B.A.10
6 6514102426 นางสาวพิมพ์นภัส สิงห์วงษ์ B.A.10
7 6514102427 นางสาวพิยะดา โพธิ์วัฒน์ B.A.10
8 6514102429 นางสาวพีรดา ยี่ภิญโญ B.A.10
9 6514102430 นางสาวพุทธธิดา น้อยมี B.A.10
10 6514102431 นางสาวเพชรตะวัน สวัสดี B.A.10
11 6514102433 นางสาวภัครมัย เดชบุรัมย์ B.A.10
12 6514102434 นางสาวภัทรภร ฮงทอง B.A.10
13 6514102435 นางสาวภาณิชา นันทวงค์ B.A.10
14 6514102436 นายภาสกร เทพกมล B.A.10
15 6514102437 นายภูชิต ก้องสุวรรณคีรี B.A.10
16 6514102438 นายภูบดินทร์ บุญกอง B.A.10
17 6514102439 นายภูริภัทร สวนนันท์ B.A.10
18 6514102440 นางสาวมธุรส เอนกกมล B.A.10
19 6514102441 นางสาวมนัสนันท์ สุธรรม B.A.10
20 6514102442 นางสาวมัสนี เจ๊ะหะ B.A.10
21 6514102443 นางสาวมานิตา เทพวิเชียร B.A.10
22 6514102445 นางสาวมินตรา สายใจ B.A.10
23 6514102446 นางสาวมุทิตา น้ำมลิวรรณ B.A.10
24 6514102447 นายยามิน หมัดหลี B.A.10
25 6514102448 นายรชฏ บุญกัณฑ์ B.A.10
26 6514102449 นางสาวรดา ทองบุญเจริญ B.A.10
27 6514102450 นางสาวรพีพรรณ พลหนองหลวง B.A.10
28 6514102451 นางสาวรัฐนันท์ สุรพินิจ B.A.10
29 6514102452 นายรัฐพงษ์ เรืองเจริญ B.A.10
30 6514102453 นางสาวเรณุกา ล้านหล้า B.A.10
31 6514102455 นางสาวลักษมีกานต์ อิ่นแก้ว B.A.10
32 6514102456 นางสาววชิรญาณ์ ทวีวิตยารักษ์ B.A.10
33 6514102457 นายวชิราวิทย์ เรือนคำ B.A.10
34 6514102458 นางสาววนัชพร เยื้อนหนูวงค์ B.A.10
35 6514102459 นางสาววรนิษฐา อุ่นแก้ว B.A.10
36 6514102461 นางสาววรรณิษา สุดา B.A.10
37 6514102464 นางสาววราลี เตชะสิทธิกรกุล B.A.10
38 6514102465 นางสาววรีวรรณ แก้วยา B.A.10
39 6514102466 นายวศิน จันทร์เลื่อน B.A.10
40 6514102467 นางสาววาริ ขวัญแก้ว B.A.10
41 6514102468 นางสาววาสนา สมบูรณ์รัมย์ B.A.10
42 6514102469 นายเวฬุวัน ราชภักดี B.A.10
43 6514102470 นางสาวศรัญญา ปัญญารมย์ B.A.10
44 6514102471 นายศศิกิจจ์ แก้วสุขศรี B.A.10
45 6514102472 นางสาวศศิญา โคสาสด B.A.10
46 6514102473 นางสาวศศิภรณ์ ศรีสวัสดิ์ B.A.10
47 6514102474 นางสาวศิรประภา ผาริวงษ์ B.A.10
48 6514102475 นางสาวศิริพัทตรา สาโยธา B.A.10
49 6514102476 นางสาวศิริรัตน์ ไชยวงค์ B.A.10
50 6514102477 นายศุภกิตติ์ พัฒนอุดมเดช B.A.10
51 6514102478 นางสาวสมัชชญา พงษ์เทศ B.A.10
52 6514102479 นายสรวิชญ์ ราชคมน์ B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47