เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102481 นายสิทธิพงษ์ อุดม B.A.10
2 6514102482 นายสืบสกุล สังห้อ B.A.10
3 6514102483 นางสาวสุฑามาศ เสนาธง B.A.10
4 6514102484 นางสาวสุณีทิพย์ พรหมเป็นสุข B.A.10
5 6514102485 นางสาวสุทธาพัชร์ สังห้อ B.A.10
6 6514102486 นางสาวสุธิตา สุขใจ B.A.10
7 6514102487 นางสาวสุพรรณษา ทิมหอม B.A.10
8 6514102488 นายสุเมธ ลีฬหคุณากร B.A.10
9 6514102489 นายสุรวิชญ์ จิตตะ B.A.10
10 6514102491 นางสาวโสพิศตา แก้วเมืองมา B.A.10
11 6514102492 นางสาวเหมย นาหอม B.A.10
12 6514102493 นายอติชาติ อ่างเงิน B.A.10
13 6514102494 นางสาวอมรรัตน์ บุตรลักษณ์ B.A.10
14 6514102495 นางสาวอมลวรรณ ศรีทอนสุด B.A.10
15 6514102496 นางสาวอรจิรา สายสุขอนันต์ B.A.10
16 6514102497 นางสาวอรณิชา สุขป้อม B.A.10
17 6514102498 นายอลัน บุญมี B.A.10
18 6514102499 นางสาวอะนาตี หญ้าปรัง B.A.10
19 6514102500 นางสาวอักศิกา ปิตฝ่าย B.A.10
20 6514102501 นางสาวอัสมะ การีแม็ง B.A.10
21 6514102502 นางสาวอารียา หิรัญมาศ B.A.10
22 6514102503 นายเอื้ออังกูร ทองงาม B.A.10
23 6514102504 นางสาวภัทรภรณ์ ศรีจำปา B.A.10
24 6514102505 นางสาวกนกวรรณ คนยงค์ B.A.10
25 6514102507 นางสาวณัฐณิชา เสนาทาน B.A.10
26 6514102508 นายณัฐพล รักแจ้ง B.A.10
27 6514102509 นางสาวธนารีย์ น้อยนาค B.A.10
28 6514102511 นางสาวธันยารัตน์ ศรีวิเศษ B.A.10
29 6514102513 นายพงศธร แพงทรัพย์ B.A.10
30 6514102514 นางสาวพรธิตา ผลเกิด B.A.10
31 6514102515 นางสาวพรรษนันพ์ กาญจนศรีกุล B.A.10
32 6514102518 นางสาวญาณิศา คงช่วย B.A.10
33 6514102519 นางสาวบูยะ มาเยอะ B.A.10
34 6514102520 นางสาวจิรนันท์ มาเยอ B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47