เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514101301 นางสาวกชกร คุณา ศศ.บ.10
2 6514101302 นางสาวกนกนิภา วงศ์คำจันทร์ ศศ.บ.10
3 6514101303 นายกมลนาวิน ยอดเทวี ศศ.บ.10
4 6514101304 นางสาวกมลลักษณ์ ฟักแก้ว ศศ.บ.10
5 6514101305 นางสาวกรวรรณ ทองคำ ศศ.บ.10
6 6514101306 นางสาวกรวรรณ มีเลี้ยง ศศ.บ.10
7 6514101308 นายกฤตจุทา นราชิตธนวัตร ศศ.บ.10
8 6514101309 นายกฤษนัย คำแท่ง ศศ.บ.10
9 6514101311 นางสาวกัณฐิกา พรประสิทธิ์ ศศ.บ.10
10 6514101312 นางสาวกานต์สิริ กิจเพิ่มพูลไพศาล ศศ.บ.10
11 6514101313 นางสาวกิตติญา เพชรยอด ศศ.บ.10
12 6514101314 นายกิตตินันท์ ศิลปิกุล ศศ.บ.10
13 6514101315 นางสาวเกตุญาดา กันยานะ ศศ.บ.10
14 6514101316 นางสาวเกวลิน ขวาธิจักร ศศ.บ.10
15 6514101317 นางสาวเกษมพร คูณนาเมือง ศศ.บ.10
16 6514101318 นายเกียรติกุล ภูวดล ศศ.บ.10
17 6514101319 นายเกียรติภูมิ จันทร์แก้ว ศศ.บ.10
18 6514101320 นางสาวขวัญชนก มุมทอง ศศ.บ.10
19 6514101321 นางสาวคณิศร แก้วชัง ศศ.บ.10
20 6514101322 นายคุณานนต์ ภูเก้าล้วน ศศ.บ.10
21 6514101323 นางสาวจรินทร์ บุญรอด ศศ.บ.10
22 6514101324 นายจอมพล เชยชม ศศ.บ.10
23 6514101325 นางสาวจารุมณี พรมลา ศศ.บ.10
24 6514101326 นางสาวจิรัฐติกาล เทียมเมฆ ศศ.บ.10
25 6514101327 นายจิราพัชร เกษประทุม ศศ.บ.10
26 6514101328 นางสาวจุฑาภัทร พ่วงปิ่น ศศ.บ.10
27 6514101329 นางสาวจุฑามาศ หอมรอด ศศ.บ.10
28 6514101330 นางสาวเจนจิรา ม่วงใหม ศศ.บ.10
29 6514101331 นางสาวเจนนิษฐ์ เจนนิฌพัฒน์ ศศ.บ.10
30 6514101332 นายเจษฎาพร วิไลจารุวรรณ ศศ.บ.10
31 6514101333 นายฉันฐพัฒธ์ ปิยสิทธิคุณ ศศ.บ.10
32 6514101334 นางสาวชญานิน เงินพุ่ม ศศ.บ.10
33 6514101335 นางสาวชญานิศ ตันพิทักษ์พงษ์ ศศ.บ.10
34 6514101336 นางสาวชนนิกานต์ เป็งเส้า ศศ.บ.10
35 6514101337 นางสาวชนัทกาญจน์ ยันทะวาย ศศ.บ.10
36 6514101338 นางสาวชนันดา โนคำ ศศ.บ.10
37 6514101339 นางสาวชมพูนุท บุญธรรมเจริญ ศศ.บ.10
38 6514101340 นางสาวชมพูนุท สุขเคหา ศศ.บ.10
39 6514101342 นางสาวชลภัทร์ รุ่งศรี ศศ.บ.10
40 6514101343 นางสาวชวิศา สุขกากิจ ศศ.บ.10
41 6514101345 นายชุติพนธ์ สิงห์ใจมา ศศ.บ.10
42 6514101346 นางสาวญาโณบล พันธุ ศศ.บ.10
43 6514101347 นายณฐพล ลือไชย ศศ.บ.10
44 6514101348 นางสาวณัชญานนท์ แย้มแก้ว ศศ.บ.10
45 6514101349 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งสกุลวัฒนชัย ศศ.บ.10
46 6514101350 นางสาวณัฏฐา ขังทัด ศศ.บ.10
47 6514101351 นายณัฐกร ปิ่นโตนด ศศ.บ.10
48 6514101352 นางสาวณัฐกฤตา ปราณสุข ศศ.บ.10
49 6514101353 นายณัฐนันท์ ธัญญะคุปต์ ศศ.บ.10
50 6514101354 นายณัฐนันทน์ ยอดคำ ศศ.บ.10
51 6514101355 นายณัฐพงษ์ บุญแล ศศ.บ.10
52 6514101356 นายณัฐภูมิ เสนานิคม ศศ.บ.10
53 6514101357 นางสาวณัฐวดี จันทนา ศศ.บ.10
54 6514101358 นายณัฐวุฒิ พืชกมุทร์ ศศ.บ.10
55 6514101359 นายณัฐสิทธิ์ ธรรมมา ศศ.บ.10
56 6514101360 นางสาวณิชา อาจองกู่ ศศ.บ.10
57 6514101361 นางสาวณิชาภัทร ยิ้มเอี่ยม ศศ.บ.10
58 6514101362 นายดนุสรณ์ กึ่งสำโรง ศศ.บ.10
59 6514101363 นางสาวดรุณี ชมแก้ว ศศ.บ.10
60 6514101364 นางสาวดาวจิตรา จำปาบุรี ศศ.บ.10
61 6514101365 นางสาวตรีธารทิพย์ เจริญสันต์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47