เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514101367 นายทรงพล สุทธิประภา ศศ.บ.10
2 6514101368 นายเทพพิทักษ์ นันตา ศศ.บ.10
3 6514101369 นางสาวธนพร อยู่เพ็ชร ศศ.บ.10
4 6514101370 นางสาวธนภร หอมสิงห์ทอง ศศ.บ.10
5 6514101371 นายธนวัฒน์ แสงจิตต์พันธุ์ ศศ.บ.10
6 6514101372 นางสาวธนาภรณ์ ชำนาญภูมิ ศศ.บ.10
7 6514101373 นายธาดา อุทัยนาง ศศ.บ.10
8 6514101374 นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล ศศ.บ.10
9 6514101375 นายธีรกฤต สุริยะ ศศ.บ.10
10 6514101376 นายธีรภัทร์ ปาลี ศศ.บ.10
11 6514101377 นายนนท์วรงค์ นภัสจีราโชค ศศ.บ.10
12 6514101378 นางสาวนพรัตน์ ลุงหมั่น ศศ.บ.10
13 6514101379 นางสาวนภัสนันท์ ทองทรัพย์ ศศ.บ.10
14 6514101380 นายนวพลชัย อิ่มจำลอง ศศ.บ.10
15 6514101381 นางสาวนันท์นภัส กองกระวี ศศ.บ.10
16 6514101382 นางสาวนันท์นลิน ศักดิ์ดวง ศศ.บ.10
17 6514101383 นางสาวนับทอง ปวนสุข ศศ.บ.10
18 6514101384 นางสาวน้ำพระทัย มณีกร ศศ.บ.10
19 6514101385 นางสาวนิชานาถ บุญส่ง ศศ.บ.10
20 6514101387 นางสาวบรมสิริกาญจน์ แก้วจักร ศศ.บ.10
21 6514101388 นางสาวบัณฑิตา ดอมไธสง ศศ.บ.10
22 6514101389 นางสาวบุญญาพร ปันมา ศศ.บ.10
23 6514101390 นางสาวบุญฑริกา แสนคำลือ ศศ.บ.10
24 6514101391 นางสาวบุญทัศนีย์ มณีวงค์ ศศ.บ.10
25 6514101392 นางสาวบุษกร อนันตสกุลวงศ์ ศศ.บ.10
26 6514101393 นางสาวเบญญาภา พลพรม ศศ.บ.10
27 6514101394 นางสาวปภัสสร ใจสายสุด ศศ.บ.10
28 6514101395 นายปรัชญา ผลเนตร์ ศศ.บ.10
29 6514101396 นายปวริศร์ เจียมมานะสมบัติ ศศ.บ.10
30 6514101397 นางสาวปัญญาภรณ์ ย้อยแก้ว ศศ.บ.10
31 6514101398 นางสาวปาริชาติ ภูดวงดาษ ศศ.บ.10
32 6514101399 นางสาวปิยฉัตร จันทร์สม ศศ.บ.10
33 6514101400 นายปิยวัช ไกรสินธุ์ ศศ.บ.10
34 6514101401 นายพงพนา สุปะมา ศศ.บ.10
35 6514101402 นายพงศธร กัลยานุกูล ศศ.บ.10
36 6514101403 นายพนาดล ยังเปา ศศ.บ.10
37 6514101404 นางสาวพรชิตา บุญเรือง ศศ.บ.10
38 6514101405 นางสาวพรฐิตา บุญแจ้ง ศศ.บ.10
39 6514101406 นางสาวพรรณภษา ตุ้ยเตียม ศศ.บ.10
40 6514101407 นางสาวพรรษรี ทองสุข ศศ.บ.10
41 6514101408 นางสาวพรวิไล จักรใจ ศศ.บ.10
42 6514101409 นางสาวพัชรพร โคตรเพชร ศศ.บ.10
43 6514101410 นางสาวพัชราภรณ์ สามสี ศศ.บ.10
44 6514101411 นางสาวพัทธ์จรรย์ธร สุขประเสริฐ ศศ.บ.10
45 6514101412 นางสาวพัทธ์ธีรา เอี่ยมผา ศศ.บ.10
46 6514101413 นางสาวพัทธมน พรมกันทา ศศ.บ.10
47 6514101414 นางสาวพิมพ์นิภา สระทองบุญ ศศ.บ.10
48 6514101415 นางสาวพิมพ์มาดา พงษ์พรต ศศ.บ.10
49 6514101416 นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ เอียดมา ศศ.บ.10
50 6514101417 นายพิษณุ แป้นทองคำ ศศ.บ.10
51 6514101418 นายพีรพัฒน์ ดุสิตวิลาวัณย์ ศศ.บ.10
52 6514101419 นางสาวภคมณ บุญซ้อน ศศ.บ.10
53 6514101420 นายภัทรพล แสนภักดี ศศ.บ.10
54 6514101421 นางสาวภัทรสุดา สอนศิลา ศศ.บ.10
55 6514101422 นางสาวภิญญดา ธนบุญญาสถิต ศศ.บ.10
56 6514101423 นายภูบดินทร์ พงศ์อภิรักษ์ ศศ.บ.10
57 6514101424 นางสาวมณีกานต์ น้อยมณี ศศ.บ.10
58 6514101425 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์พิทักษ์ ศศ.บ.10
59 6514101426 นางสาวมัณฑิตา ศรีสุวรรณ ศศ.บ.10
60 6514101427 นายยศพล ชนะเอม ศศ.บ.10
61 6514101428 นายยศพัฒน์ ทิพย์จินดาชัยกุล ศศ.บ.10
62 6514101429 นางสาวยศสมลพร เผ่าพันธ์ศร ศศ.บ.10
63 6514101430 นางสาวรชตวรรณ ไชยยานนท์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47