เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514101432 นางสาวรมิตา ลิมทวีสมเกียรติ ศศ.บ.10
2 6514101433 นางสาวรวิศราลักษณ์ ทองเสงี่ยม ศศ.บ.10
3 6514101434 นางสาวรอฮาน่า มุคุระ ศศ.บ.10
4 6514101435 นายรัชชานนท์ ช่างเหล็กปั้น ศศ.บ.10
5 6514101436 นายรัชชานนท์ บุญสำรี ศศ.บ.10
6 6514101437 นายรัชชานันท์ กันทะวะ ศศ.บ.10
7 6514101438 นางสาวรัชฎาพร ขานยา ศศ.บ.10
8 6514101439 นางสาวรัชนิดา จันทโลน ศศ.บ.10
9 6514101440 นายรัชพณ กฤษนำพก ศศ.บ.10
10 6514101441 นายรัฐพงษ์ กลิ่นน้ำหอม ศศ.บ.10
11 6514101442 นายรัตนพงษ์ เขื่อนแก้ว ศศ.บ.10
12 6514101443 นางสาวรัตนพร ว่องไว ศศ.บ.10
13 6514101444 นางสาวรินรดา มงคล ศศ.บ.10
14 6514101445 นางสาวรุ้งนภา วงศ์ใต้ ศศ.บ.10
15 6514101446 นายวงศ์วริศ เกียรติพงสา ศศ.บ.10
16 6514101447 นายวชิระ ยุทธนาชัยกุล ศศ.บ.10
17 6514101448 นายวนานนท์ เรืองรุ่ง ศศ.บ.10
18 6514101449 นางสาววรณัฏฐ์ จันทขันธ์ ศศ.บ.10
19 6514101450 นางสาววรินธร สุวนานนท์ ศศ.บ.10
20 6514101451 นางสาววริยา เสือน้อย ศศ.บ.10
21 6514101452 นางสาววันวิสาข์ พิมสาร ศศ.บ.10
22 6514101453 นางสาววาสนา ช้างภู่ ศศ.บ.10
23 6514101454 นางสาววิภารัตน์ ซุนันทา ศศ.บ.10
24 6514101455 นายวิษณุ พงษ์พัฒณ์ ศศ.บ.10
25 6514101456 นายศตายุ กันธิยะ ศศ.บ.10
26 6514101457 นายศรัณยภัทร ธรรมมิยะ ศศ.บ.10
27 6514101458 นายศราวุฒิ ทาระชัย ศศ.บ.10
28 6514101460 นางสาวณิรินทร์รดา ใจคำ ศศ.บ.10
29 6514101461 นางสาวศิริประภา ดรุณพันธ์ ศศ.บ.10
30 6514101462 นายศิวกร กาญจนมุสิก ศศ.บ.10
31 6514101463 นายศิวกร ศรีทองคำ ศศ.บ.10
32 6514101464 นายศุภวิชญ์ กาญจนสุขเมฆิน ศศ.บ.10
33 6514101465 นางสาวสกุลตลา เทพทองดี ศศ.บ.10
34 6514101466 นายสบชัย วงศ์คำ ศศ.บ.10
35 6514101467 นายสรวิศ พลพิทักษ์ ศศ.บ.10
36 6514101468 นางสาวสลิลทิพย์ ชั้นงาม ศศ.บ.10
37 6514101469 นางสาวสิรนาถ เพชรทอง ศศ.บ.10
38 6514101470 นายสิริวรรษ ศรีวิชัย ศศ.บ.10
39 6514101471 นางสาวสุชานันท์ ทองมา ศศ.บ.10
40 6514101472 นางสาวสุชานาฏ ไชยชมภู ศศ.บ.10
41 6514101473 นางสาวสุธินันท์ กันทะสอน ศศ.บ.10
42 6514101474 นางสาวสุภัสสรา หางาม ศศ.บ.10
43 6514101475 นางสาวสุวนันท์ สุขเกิด ศศ.บ.10
44 6514101476 นายสุวภัทร เหม็นชัย ศศ.บ.10
45 6514101477 นางสาวเสาวลักษณ์ เสนาะโสด ศศ.บ.10
46 6514101478 นางสาวหยาดทิพย์ ใหม่กันทะ ศศ.บ.10
47 6514101479 นายอชิตพล ศองคอน ศศ.บ.10
48 6514101480 นางสาวอนัญญา ทำนา ศศ.บ.10
49 6514101482 นางสาวอภิญญา ปานแดง ศศ.บ.10
50 6514101484 นายอรรถกร เครือยา ศศ.บ.10
51 6514101485 นายอรรถพล จิตราศรี ศศ.บ.10
52 6514101486 นางสาวอริสา แซ่แต้ ศศ.บ.10
53 6514101487 นางสาวอรุโณทัย คาดบัว ศศ.บ.10
54 6514101488 นางสาวอสมาภรณ์ ปัญญาฟู ศศ.บ.10
55 6514101489 นางสาวอาทิตยา เพ็ชรโชติ ศศ.บ.10
56 6514101490 นายอานนท์ รูปดี ศศ.บ.10
57 6514101491 นางสาวอารยา เบียงทูกู่ ศศ.บ.10
58 6514101492 นายอิทธิกร สายเดช ศศ.บ.10
59 6514101493 นางสาวอุสรา นุสาสน์ ศศ.บ.10
60 6514101494 นายเอกกฤต เจริญรักษ์ ศศ.บ.10
61 6514101495 นางสาวธวัลรัตน์ บุญจันทร์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47