เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6405101427 นายณัฐปกรณ์ ศรีออน ร.บ.10
2 6405101440 นางสาวบุษกร ไพรพิชิต ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
4 6518102312 นายกฤษฎิ์นภัสญ์ สุวรรณมณี ศศ.บ.10
5 6518102493 นายรวิภาส หินแยง ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
6 6519101301 นางสาวกมลรัตน์ ไชยนุรักษ์ ทล.บ.10
7 6519101302 นางสาวกันธิชา มหาวรรณ ทล.บ.10
8 6519101303 นายกิตติศักดิ์ พันพิพัฒน์ ทล.บ.10
9 6519101304 นายไกรวิชญ์ ทองอ่อน ทล.บ.10
10 6519101306 นายชานน เอี่ยมเอื้อยุทธ ทล.บ.10
11 6519101307 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีพัฒน์ ทล.บ.10
12 6519101308 นายธนกร ศักดิ์บูรณาเพชร ทล.บ.10
13 6519101309 นายธนรัตน์ ซื่อประเสริฐ ทล.บ.10
14 6519101310 นางสาวนภัสกร คำมา ทล.บ.10
15 6519101311 นางสาวนันทกานต์ ลายสุขัง ทล.บ.10
16 6519101312 นางสาวนิชชา น้าเจริญ ทล.บ.10
17 6519101313 นางสาวปิยนารถ บัวหลวง ทล.บ.10
18 6519101314 นายพิพัฒชัย เขียวใส ทล.บ.10
19 6519101315 นางสาวมะลิวรรณ จันแก้ว ทล.บ.10
20 6519101316 นางสาวรวินท์นิภา นามวา ทล.บ.10
21 6519101318 นายวีระพงษ์ วราชัย ทล.บ.10
22 6519101319 นายศุภกฤต เพ็งหัวรอ ทล.บ.10
23 6519101320 นางสาวสุวนันท์ จันโชติ ทล.บ.10
24 6519101321 นายอธิวัฒน์ ดาสุข ทล.บ.10
25 6519101322 นางสาวอพฤดี สุขเกษม ทล.บ.10
26 6519101323 นางสาวอรอินทุ์ กำแพงคำ ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
27 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ.10
28 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ.10
29 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ.10
30 6422101437 นางสาวภรภัทร ใจโพธา วท.บ.10
31 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ.10
32 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ.10
33 6422101508 นายอนุรักษ์ ปุจะปิปะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47