เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม13
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506106301 นายกฤตติณ จันทรเสนา บธ.บ.10
2 6506106302 นายกฤตพัส ติ๊บลังกา บธ.บ.10
3 6506106303 นายกฤติน มาตังครัตน์ บธ.บ.10
4 6506106304 นายกฤษฎิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บธ.บ.10
5 6506106305 นายก้องกฤดากร ต๊ะวิชัย บธ.บ.10
6 6506106306 นางสาวกัญญาณัฐ สีทา บธ.บ.10
7 6506106307 นางสาวจุไรรัตน์ เกลี้ยงกลม บธ.บ.10
8 6506106308 นางสาวจุไรรัตน์ แสงอินทร์ บธ.บ.10
9 6506106309 นายเจนสันต์ สิริพงศ์วานิช บธ.บ.10
10 6506106310 นายชยณัฐ ดวงฤทธิ์ บธ.บ.10
11 6506106311 นายญาณภัทร แก้วประเสริฐ บธ.บ.10
12 6506106312 นายณัฏฐกิตต์ ถวาย บธ.บ.10
13 6506106313 นายณัฐเกียรติ อริยะ บธ.บ.10
14 6506106314 นายณัฐดนัย วงศ์ปัญญา บธ.บ.10
15 6506106315 นางสาวณัฐิดา ราญรอน บธ.บ.10
16 6506106316 นางสาวณิชกานต์ ไม่สะพร่าว บธ.บ.10
17 6506106317 นายต่อลาภ ศรีเกตุ บธ.บ.10
18 6506106320 นายธนโชติ ศักดิ์สง่า บธ.บ.10
19 6506106322 นายธนดล ไชยาโส บธ.บ.10
20 6506106323 นายธนภัทร อาญาคำ บธ.บ.10
21 6506106324 นายธนวัฒน์ ทับทอง บธ.บ.10
22 6506106325 นางสาวธัญรดา คงตุก บธ.บ.10
23 6506106326 นางสาวธิญาดา แก้วมูล บธ.บ.10
24 6506106327 นายธิติวุฒิ ชราพก บธ.บ.10
25 6506106328 นายนวพล เผ่าชู บธ.บ.10
26 6506106333 นางสาวบุญญิสา ในจิตร บธ.บ.10
27 6506106334 นายปภังกร บัวชาวนา บธ.บ.10
28 6506106335 นายปรวัฒน์ คำใจ บธ.บ.10
29 6506106336 นายประกาศิต พรหมสาร บธ.บ.10
30 6506106337 นางสาวปรางค์ทอง แก้วคำมา บธ.บ.10
31 6506106339 นายปวริศ สืบเชื้อ บธ.บ.10
32 6506106340 นางสาวปวีณา แจ่มอรุณ บธ.บ.10
33 6506106341 นายปัญญประวีณ หมวดคง บธ.บ.10
34 6506106342 นางสาวปิยะลักษณ์ ลีกา บธ.บ.10
35 6506106343 นายพงษ์พิพัฒน์ บุญอิ่ม บธ.บ.10
36 6506106345 นายภควรรต นาคกุล บธ.บ.10
37 6506106346 นางสาวมณีรัตน์ แก้วคำมูล บธ.บ.10
38 6506106347 นางสาวเมธาวี แก้วดามเรือน บธ.บ.10
39 6506106348 นายรชานนท์ แดงจอหอ บธ.บ.10
40 6506106349 นางสาววรวลัญช์ พุทธิมา บธ.บ.10
41 6506106350 นางสาววริทธิ์นันท์ สังขวิเชียร บธ.บ.10
42 6506106351 นางสาววารินทร์ดา ลาภไพบูลย์ บธ.บ.10
43 6506106352 นายวีรภัทร อำภาพร้อม บธ.บ.10
44 6506106353 นางสาวเวธนี โตศักดิ์ บธ.บ.10
45 6506106354 นางสาวศิริพรรณ เรือนคำ บธ.บ.10
46 6506106355 นายศุภกิตติ์ สายต๋อย บธ.บ.10
47 6506106356 นางสาวสมัชญา เหล็กสิงห์ บธ.บ.10
48 6506106358 นางสาวสุกานดา ทัตเศษ บธ.บ.10
49 6506106359 นางสาวสุภกร อุดมมหาไพร บธ.บ.10
50 6506106360 นางสาวสุวรา ถนอมคงคาสุข บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47