เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม14
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6205105377 นางสาวสุพัตรา ลือทอง รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6406101351 นายธีร์ธวัช อุดมอด บธ.บ.10
3 6406101522 นางสาวอังคณา ตะปวน บธ.บ.10
4 6506104439 นางสาวสมิตา ใจหงอก บธ.บ.10
5 6506106361 นางสาวเสาวรส อุตส่าห์ บธ.บ.10
6 6506106362 นางสาวอมรพรรณ วรรณสาร บธ.บ.10
7 6506106363 นางสาวอรณิชา จะก่า บธ.บ.10
8 6506106364 นางสาวอรอนงค์ ทองประดับ บธ.บ.10
9 6506106365 นายอิทธิเดช รักใหม่ บธ.บ.10
10 6506106366 นายนพคุณ อุปะระ บธ.บ.10
11 6506106367 นางสาวศิรดา โมตาลี บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
12 6512107301 นางสาวกรองกนก ป้อมคำ ศ.บ.10
13 6512107302 นายกรินทร์ สิงหทะแสน ศ.บ.10
14 6512107303 นายกฤษดาบดินทร์ ศรศักดา ศ.บ.10
15 6512107304 นางสาวกัลยณัฐ ยมจันทร์ ศ.บ.10
16 6512107305 นายกิตติชัย เจริญศรี ศ.บ.10
17 6512107306 นางสาวคีตภัทร ปลูกชาลี ศ.บ.10
18 6512107307 นางสาวจิรปรียา ปริกเพชร ศ.บ.10
19 6512107309 นางสาวณัฎฐา ศรีประสิทธิ์ ศ.บ.10
20 6512107313 นายนิติพงษ์ ศิริมงคล ศ.บ.10
21 6512107314 นางสาวนิพาดา วิพันศาสตร์ ศ.บ.10
22 6512107315 นางสาวเบญจญาณีย์ จันทรโฮม ศ.บ.10
23 6512107316 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์นาเป็ง ศ.บ.10
24 6512107317 นางสาวปิยะดา ชัยทะวี ศ.บ.10
25 6512107318 นายปิยะเทพ เจริญรอย ศ.บ.10
26 6512107319 นางสาวพรทิพย์ ปัจจนา ศ.บ.10
27 6512107320 นางสาวพรรณตาล ณรงค์พันธ์ ศ.บ.10
28 6512107321 นายพัสกร ศรีบุญ ศ.บ.10
29 6512107322 นางสาวพิชยานันท์ เหล็กสิงห์ ศ.บ.10
30 6512107326 นายภาสวิชญ์ วราสิทธิชัย ศ.บ.10
31 6512107327 นางสาวมะลิวรรณ กาฬภักดี ศ.บ.10
32 6512107328 นางสาวมินตญา ร่วมสุข ศ.บ.10
33 6512107330 นางสาววรรณษา เศวตะดุล ศ.บ.10
34 6512107331 นางสาวศิริวรรณ ช่างชุม ศ.บ.10
35 6512107332 นางสาวษิญาภา นิยมไทย ศ.บ.10
36 6512107333 นางสาวสราลี มีพร้อม ศ.บ.10
37 6512107334 นางสาวสุกัญญา วรพิทักษ์ ศ.บ.10
38 6512107336 นางสาวธัญรัศน์ ทองพิทักษ์พงษ์ ศ.บ.10
39 6512107337 นางสาวเพิ่มพร กันแพงสิริ ศ.บ.10
40 6512107338 นายลาภวัต ปิ่นแก้ว ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
41 6314103301 MissLan Dan ศศ.บ.10
42 6314103302 Mr. JiaHao Shi ศศ.บ.10
43 6314103303 Miss JingQi Lin ศศ.บ.10
44 6314103304 Mr. Wentian Qiu ศศ.บ.10
45 6314103306 Miss Zhang Yueting ศศ.บ.10
46 6314103307 Miss Hu Yuting ศศ.บ.10
47 6314103308 Miss Luo Xuefang ศศ.บ.10
48 6314103309 Mr. Yang Sen ศศ.บ.10
49 6314103310 MissLiu Zinan ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
50 6418102366 นางสาวพิมพาภรณ์ ภูคำ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
51 6419103504 นางสาวจิตรกัญญา นาปรัง สถ.บ.10
52 6419103506 นางสาวช่อนภา โบขุนทด สถ.บ.10
53 6419103509 นายณัฐดนัย วันจันทร์ สถ.บ.10
54 6419103511 นางสาวธัญญลักษณ์ จิตรตรง สถ.บ.10
55 6419103514 นางสาวลักษิกา นามศักดิ์ สถ.บ.10
56 6419103518 นางสาวสุภัสรา นันทสังข์ สถ.บ.10
57 6419103521 นางสาวกัลยรัตน์ ต้นสมสุข สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47