เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6518102541 นางสาวสโรชิณี คงสงค์ ศศ.บ.10
2 6518102543 นายสหภพ กันทะอุโมงค์ ศศ.บ.10
3 6518102544 นายสหรัฐ ทัศนาลัย ศศ.บ.10
4 6518102545 นายสหรัฐ อนุชาญ ศศ.บ.10
5 6518102546 นายสันติสุข หอระดี ศศ.บ.10
6 6518102548 นายสิรภพ สาระไชย ศศ.บ.10
7 6518102549 นายสิรวิชญ์ สุทธการ ศศ.บ.10
8 6518102550 นายสิริพงศ์ สุขสมพันธ์ ศศ.บ.10
9 6518102551 นางสาวสิริภาดา ภาณุรัชตะผานิช ศศ.บ.10
10 6518102552 นางสาวสุชัญญา ขันนาแล ศศ.บ.10
11 6518102553 นางสาวสุชาดา ชัยวุฒิ ศศ.บ.10
12 6518102554 นายสุทธิกานต์ สุขทอง ศศ.บ.10
13 6518102555 นางสาวสุทธิตา คำพลา ศศ.บ.10
14 6518102556 นางสาวสุทธิตา ศรีดวงแก้ว ศศ.บ.10
15 6518102557 นางสาวสุธาสินี แสงสว่าง ศศ.บ.10
16 6518102558 นายสุธินันท์ วงค์สุ ศศ.บ.10
17 6518102559 นายสุภกร สุภะการ ศศ.บ.10
18 6518102561 นางสาวสุภัคชา ทุมมาโต ศศ.บ.10
19 6518102563 นายสุริยกานต์ ณ ป้อมเพชร ศศ.บ.10
20 6518102564 นายสุวัชร ชำนาญชาติ ศศ.บ.10
21 6518102565 นางสาวหทัยรัตน์ ตาปูลิง ศศ.บ.10
22 6518102566 นางสาวหนึ่งฤทัย ทานุ ศศ.บ.10
23 6518102567 นางสาวอทิติยา พูลสุข ศศ.บ.10
24 6518102568 นายอนุพงศ์ แก้วมีสี ศศ.บ.10
25 6518102569 นางสาวอภิชญา ศรีปัญโญ ศศ.บ.10
26 6518102571 นายอภิสิทธิ์ ทองสมบัติ ศศ.บ.10
27 6518102572 นางสาวอมรรัตน์ ดวงแก้ว ศศ.บ.10
28 6518102573 นายอมเรศ เขื่อนวัง ศศ.บ.10
29 6518102574 นางสาวอรทัย กันทะสอน ศศ.บ.10
30 6518102575 นางสาวอรรคญาณี ดีชาลี ศศ.บ.10
31 6518102576 นางสาวอรรัมภา สุขศรี ศศ.บ.10
32 6518102577 นายอัครพนธ์ แสงเหล็ก ศศ.บ.10
33 6518102578 นางสาวอังกฤษ ผลทิพย์ ศศ.บ.10
34 6518102579 นางสาวอัญชิสา กลางบุรัมย์ ศศ.บ.10
35 6518102580 นางสาวอัญชิสา เหมะธุลิน ศศ.บ.10
36 6518102581 นายอัฟตะห์ ศัพย์กริยา ศศ.บ.10
37 6518102582 นางสาวอาทิยา สาขา ศศ.บ.10
38 6518102584 นายอิทธิพล รอดบุตร ศศ.บ.10
39 6518102585 นายเอกลักษณ์ กันทะวงค์ ศศ.บ.10
40 6518102586 นางสาวกมลพรรณ โตเจริญ ศศ.บ.10
41 6518102587 นางสาวอิสรีย์ มาตย์บัญดิษฐ์ ศศ.บ.10
42 6518102590 นางสาวนิชาภา วงศ์ใหญ่ ศศ.บ.10
43 6518102592 นางสาวพัชรพิชญ์ ฐิติกวินภัค ศศ.บ.10
44 6518102593 นางสาวเพชรสี คำภีระ ศศ.บ.10
45 6518102594 นางสาวศศิวิมล ขัตติยวงค์ ศศ.บ.10
46 6518102595 นายสิรภพ จี้รัตน์ ศศ.บ.10
47 6518102596 นายสิรวิชญ์ อาทิตย์ ศศ.บ.10
48 6518102597 นางสาวสุธิมา ลาภพิสูตร ศศ.บ.10
49 6518102598 นางสาวอัญชณาพร บุญประดิษฐ์ ศศ.บ.10
50 6518102599 นางสาวอิสรีย์ ไพรศาลธรรม ศศ.บ.10
51 6518102600 นายอ่องทุน ไม่มีชื่อสกุล ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47