เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6505101301 นางสาวกชมล อินต๊ะบุญมา ร.บ.10
2 6505101302 นางสาวกนกพร จินดาแจ้ง ร.บ.10
3 6505101303 นางสาวกนกพร แดงประเสริฐ ร.บ.10
4 6505101304 นางสาวณัฏฐพัชร์ ลาดเหลา ร.บ.10
5 6505101305 นางสาวกมลรัตน์ จันทร์ดี ร.บ.10
6 6505101306 นางสาวกมลวรรณ รัตมาน ร.บ.10
7 6505101307 นางสาวกมลวรรณ แสงฝ้าย ร.บ.10
8 6505101308 นายกฤตัชญ์ แก้วสุข ร.บ.10
9 6505101309 นายกฤษฎา รัตนชัยทิพยกุล ร.บ.10
10 6505101310 นายก้องภพ เขตฝั้น ร.บ.10
11 6505101311 นางสาวกัญญาณัฐ ดอนสนธิ์ ร.บ.10
12 6505101312 นางสาวกัญญาพัชร ศรีวรรณ ร.บ.10
13 6505101313 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดี ร.บ.10
14 6505101314 นางสาวกัญญารัตน์ สุธรรม ร.บ.10
15 6505101315 นางสาวกัญญาวัชร สุภชัยเลิศสกุล ร.บ.10
16 6505101316 นางสาวกันต์กนิษฐ์ กรายวงษ์ ร.บ.10
17 6505101317 นางสาวกิตติดาวัลล์ ปิงกุล ร.บ.10
18 6505101318 นายกิตติพนธ์ ตันปิน ร.บ.10
19 6505101319 นายกิตติพัทธ์ แก้วตา ร.บ.10
20 6505101320 นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ ร.บ.10
21 6505101321 นางสาวเกศิณี แก้วทุ่ง ร.บ.10
22 6505101322 นางสาวขนิษฐา นามเกิด ร.บ.10
23 6505101323 นางสาวขวัญชนก ทับโนนทอง ร.บ.10
24 6505101324 นางสาวเขมิกา ไชยฮะนิจ ร.บ.10
25 6505101325 นางสาวจรัสศรี คุ้มวงษ์ ร.บ.10
26 6505101326 นางสาวจารุวรรณ นาคสอิ้ง ร.บ.10
27 6505101327 นางสาวจารุวรรณ ปัญญา ร.บ.10
28 6505101328 นางสาวจิรภิญญา ขันทรี ร.บ.10
29 6505101329 นายจิรวัฒน์ สามศรีโพธิ์แก้ว ร.บ.10
30 6505101330 นางสาวจิรัชญา จิรังการ ร.บ.10
31 6505101331 นางสาวจุฑาภรณ์ ชาติชํานาญ ร.บ.10
32 6505101332 นางสาวจุฑามาศ เฉลียวฉลาด ร.บ.10
33 6505101333 นางสาวจุไรรัตน์ ชื่นใจดี ร.บ.10
34 6505101334 นางสาวจุลจิตต์ วงค์พรม ร.บ.10
35 6505101335 นายเจษฎากร ปุ๊ดทา ร.บ.10
36 6505101336 นางสาวชนกชนม์ ยาสมุทร ร.บ.10
37 6505101337 นางสาวชนกภัทร์ สุขเกษม ร.บ.10
38 6505101338 นายชนกันต์ เชาว์ช่างเหล็ก ร.บ.10
39 6505101340 นางสาวชนากานต์ ขวัญนาค ร.บ.10
40 6505101341 นางสาวชลดา ทองใจดี ร.บ.10
41 6505101342 นางสาวชลธิชา สล่าปัน ร.บ.10
42 6505101343 นางสาวชวัลรัตน์ เทพอำนวย ร.บ.10
43 6505101344 นางสาวชัชฎาภรณ์ แสงสม ร.บ.10
44 6505101345 นายชัยยาวัฒน์ ยวงสุวรรณ ร.บ.10
45 6505101346 นายชิติพัทธิ์ จันทร์สุรินทร์ ร.บ.10
46 6505101347 นางสาวญาณิศา จำนงค์ ร.บ.10
47 6505101348 นางสาวญาดา ศรีพรม ร.บ.10
48 6505101349 นางสาวฐนิชา หน่อคำ ร.บ.10
49 6505101350 นายฐิติวัฒน์ สะสมสุข ร.บ.10
50 6505101351 นายณพงศ์ จรูญภาค ร.บ.10
51 6505101352 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทร์หวาน ร.บ.10
52 6505101353 นางสาวณัฐณิชา ภัสสร ร.บ.10
53 6505101354 นางสาวณัฐธิดา ณ ลำปาง ร.บ.10
54 6505101355 นายณัฐพงศ์ เกษรเพ็ชร ร.บ.10
55 6505101356 นายณัฐพงศ์ หวามาก ร.บ.10
56 6505101357 นางสาวณัฐสุดา กังวาฬ ร.บ.10
57 6505101358 นางสาวณิชารีย์ บุญสนิท ร.บ.10
58 6505101359 นางสาวดวงสมร เยื่อใย ร.บ.10
59 6505101360 นายเดชาวัต เพชรอารินทร์ ร.บ.10
60 6505101361 นายตนุภัทร สุทธิวรรณจำปา ร.บ.10
61 6505101362 นายทรรศกร โพธิ์งาม ร.บ.10
62 6505101363 นายเทพทัต ปัญญามูล ร.บ.10
63 6505101364 นายธนกร วงค์ดาราวรรณ ร.บ.10
64 6505101365 นายธนโชติ นาคนายม ร.บ.10
65 6505101366 นายธนดล ไชยธิมา ร.บ.10
66 6505101367 นายธนนันท์ ศรีธนสาร ร.บ.10
67 6505101368 นายธนวัฒน์ พนาลัยสีทอง ร.บ.10
68 6505101369 นายธนะพัฒน์ จันทราช ร.บ.10
69 6505101370 นางสาวธนัชชา โอดปะละ ร.บ.10
70 6505101371 นางสาวธนัญญา ฝ้ายขาว ร.บ.10
71 6505101372 นายธนา วงศ์ประสิทธิ์ ร.บ.10
72 6505101373 นางสาวธนาพร รักษาราช ร.บ.10
73 6505101374 นายธนาวัฏ สุภายอง ร.บ.10
74 6505101375 นางสาวธมนวรรณ ปิ่นทอง ร.บ.10
75 6505101376 นางสาวธัญชนก แซ่ลิ้ม ร.บ.10
76 6505101377 นางสาวธันย์ชนก อาญาเรือน ร.บ.10
77 6505101379 นายธีรพัฒน์ สระทองพรม ร.บ.10
78 6505101380 นางสาวนพบุรีรัตน์ ดีด้วยชาติ ร.บ.10
79 6505101381 นางสาวนภัสสร ตาก่ำ ร.บ.10
80 6505101382 นายนราธิป ศิริรจน์ ร.บ.10
81 6505101383 นางสาวนลินทิพย์ กฤษฎาจิรวงศ์ ร.บ.10
82 6505101384 นางสาวนลินทิพย์ สลามทอน ร.บ.10
83 6505101385 นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี ร.บ.10
84 6505101386 นายนันทวัฒน์ บุญกระสิน ร.บ.10
85 6505101387 นายนันธวัฒน์ จวบโชค ร.บ.10
86 6505101388 นางสาวนาถวลี กาญจนสอาด ร.บ.10
87 6505101389 นางสาวนิโคล ผามั่ง ร.บ.10
88 6505101390 นายนิติกร ทาปัญญา ร.บ.10
89 6505101391 นางสาวนิติยา มโนราช ร.บ.10
90 6505101392 นายนิมิต ประวัติงาม ร.บ.10
91 6505101393 นางสาวนิศารัตน์ ไชยคำแดง ร.บ.10
92 6505101394 นายเนติรัฐ วิชัยยา ร.บ.10
93 6505101395 นายบวรลักษณ์ อ่อนสุระทุม ร.บ.10
94 6505101396 นางสาวบุณยานุช มะโนธรรม ร.บ.10
95 6505101397 นางสาวบุษกร จันทร์สุข ร.บ.10
96 6505101398 นางสาวบุษกร เพชรคีรีรัฐ ร.บ.10
97 6505101399 นายปฏิภาณ จำปา ร.บ.10
98 6505101400 นายปฏิภาณ พรหมแก้ว ร.บ.10
99 6505101401 นางสาวปฏิมาพร ปองยิ่งยศ ร.บ.10
100 6505101402 นายปรัตฐกร สีตาบุตร ร.บ.10
101 6505101403 นางสาวปราณปรียา วงษ์เที่ยง ร.บ.10
102 6505101404 นางสาวปลายฟ้า คงแหลม ร.บ.10
103 6505101405 นายปัณณธร พรหมจรรย์ ร.บ.10
104 6505101406 นางสาวปาลิตา ทองด้วง ร.บ.10
105 6505101407 นายปิยพนธ์ มั่งมณี ร.บ.10
106 6505101409 นางสาวเปรมสุดา จันทร์ดี ร.บ.10
107 6505101410 นายพงษ์รวี หวังสาสุข ร.บ.10
108 6505101411 นายพชร ใจน้อย ร.บ.10
109 6505101412 นางสาวพรนัชชา สมบูรณ์ชัย ร.บ.10
110 6505101413 นางสาวพรรณิภา เตาวโต ร.บ.10
111 6505101414 นายพฤฒภณ ตาคำ ร.บ.10
112 6505101415 นายพลพิสิษฐ์ ปินตาเปี้ย ร.บ.10
113 6505101416 นางสาวพลอยจันทร์ แก้วอยู่ ร.บ.10
114 6505101417 นางสาวพอใจ ไพรสัณฑ์ ร.บ.10
115 6505101418 นางสาวพัชณิดา วันเพ็ชร ร.บ.10
116 6505101419 นางสาวพัชราภรณ์ บุญวงค์ ร.บ.10
117 6505101420 นางสาวพัณณิตา ทวนธง ร.บ.10
118 6505101421 นางสาวพิชญธิดา ใจแก้ว ร.บ.10
119 6505101422 นางสาวพิชามญธุ์ ปารีเสน ร.บ.10
120 6505101423 นายพิทักษ์พงษ์ อิ่มเพ็ง ร.บ.10
121 6505101424 นางสาวพิมชนก สมัยกุล ร.บ.10
122 6505101425 นายพีระนวิชช์ ปันชัย ร.บ.10
123 6505101426 นางสาวเพ็ญพิชชา เขียวดี ร.บ.10
124 6505101427 นางสาวฟ้าใส จงสดับกลาง ร.บ.10
125 6505101428 นางสาวภัณฑิรา บุญธิมา ร.บ.10
126 6505101429 นางสาวภันฑิรา จุลยโชค ร.บ.10
127 6505101430 นายภาคิน ภวังคานนท์ ร.บ.10
128 6505101431 นางสาวภานุมาศ ทองมอญ ร.บ.10
129 6505101432 นายภานุวัฒน์ ยนยิ่ง ร.บ.10
130 6505101433 นางสาวมณโฑ หินอ่อน ร.บ.10
131 6505101434 นางสาวมณณิชา ชิตเจริญ ร.บ.10
132 6505101435 นายมนัสนันท์ จันทร์อาสา ร.บ.10
133 6505101436 นางสาวรมย์ธีรา มหาวรรณ ร.บ.10
134 6505101437 นายรัชชานนท์ เทพอักษร ร.บ.10
135 6505101438 นางสาวรัชฎาพร เพ็งคุ้ม ร.บ.10
136 6505101439 นางสาวรัตชญาวดี ฤทธิจอม ร.บ.10
137 6505101440 นางสาวรัตนาวดี วงษาเนาว์ ร.บ.10
138 6505101441 นายราชบัณฑิต รัตนบำเพ็ญ ร.บ.10
139 6505101442 นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์แก้ว ร.บ.10
140 6505101443 นางสาวลักษณารีย์ ไหวธรณี ร.บ.10
141 6505101444 นางสาวลักษิกา ศรีเรือง ร.บ.10
142 6505101445 นางสาววนิดา บุญทวีธรรม ร.บ.10
143 6505101446 นางสาววรรณิดา ปันใหว ร.บ.10
144 6505101447 นายวรวิทย์ ตรองจิต ร.บ.10
145 6505101448 นายวรวุฒิ ไทยธานี ร.บ.10
146 6505101449 นายวรวุฒิ วรยศสกุล ร.บ.10
147 6505101450 นางสาววรัชยา เล้าประเสริฐ ร.บ.10
148 6505101451 นายวัตสันต์ ชัยวรรณะ ร.บ.10
149 6505101452 นางสาววันวิสาข์ ใจกล้า ร.บ.10
150 6505101453 นางสาววารุณี ประเสริฐหล้า ร.บ.10
151 6505101454 นางสาววิชุดา แก้วภูมิแห่ ร.บ.10
152 6505101455 นางสาววิธิดา โพธิ์ชัย ร.บ.10
153 6505101456 นางสาววิราภรณ์ เสาร์ไชย ร.บ.10
154 6505101457 นายศตวรรษ แสนสุเนตร ร.บ.10
155 6505101458 นางสาวศศิธร แก้วเจริญ ร.บ.10
156 6505101459 นางสาวศศิธร แซ่ว่าง ร.บ.10
157 6505101460 นางสาวศศิธร พุ่มพวง ร.บ.10
158 6505101461 นางสาวศิรฎา ขวัญใจ ร.บ.10
159 6505101462 นางสาวศิรดา บัวพุทธา ร.บ.10
160 6505101463 นางสาวศิรินทร์ทราทิพย์ ศักดิ์ศรี ร.บ.10
161 6505101464 นายศิริภูมิ ดอกแก้ว ร.บ.10
162 6505101465 นางสาวศิริรัตน์ วังใน ร.บ.10
163 6505101466 นางสาวศิริวิมล ก๋าวิใจ ร.บ.10
164 6505101467 นางสาวศิโรรัตน์ ชุมศรี ร.บ.10
165 6505101468 นางสาวศิวรรจน์ พยัคฆ์เมธี ร.บ.10
166 6505101469 นายศุภกิตติ์ ถาวร ร.บ.10
167 6505101470 นายศุภวิชญ์ ป้องกัน ร.บ.10
168 6505101471 นายสรชา สร้อยนาค ร.บ.10
169 6505101472 นายสิทธิณัฐ อารยะวังโส ร.บ.10
170 6505101473 นายสิรดนัย สิงห์แก้ว ร.บ.10
171 6505101474 นางสาวสิรินดา แก้วบุตร ร.บ.10
172 6505101475 นางสาวสิลีธร สุนา ร.บ.10
173 6505101476 นายสุดทิวัฒ จันทร์ใส ร.บ.10
174 6505101477 นางสาวสุทธนุช พวงพุ่ม ร.บ.10
175 6505101478 นางสาวสุภาพร สายตรง ร.บ.10
176 6505101479 นางสาวสุรัชณี แปรพิมพา ร.บ.10
177 6505101480 นางสาวแสงจันทร์ จันต๊ะ ร.บ.10
178 6505101481 นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์ ร.บ.10
179 6505101482 นางสาวหทัยชนก ใจติ๊บ ร.บ.10
180 6505101483 นางสาวหทัยรัตน์ เตียนคำ ร.บ.10
181 6505101484 นายอธิกมาส ศรีปาน ร.บ.10
182 6505101485 นางสาวอธิชา ชัยภิบาล ร.บ.10
183 6505101486 นายอธิป ลันสันเทียะ ร.บ.10
184 6505101487 นายอนุวัฒ สถา ร.บ.10
185 6505101488 นางสาวอมรรัตน์ คงคา ร.บ.10
186 6505101489 นางสาวอรวรรณ มงคลเจริญสิน ร.บ.10
187 6505101490 นางสาวอรวรรณ ยะปะพัน ร.บ.10
188 6505101491 นางสาวอริสรา บุญมาเรือน ร.บ.10
189 6505101492 นางสาวอรุโณชา คำแดง ร.บ.10
190 6505101493 นางสาวอังคณา มณีฉาย ร.บ.10
191 6505101494 นายอาณกร โพธิสาโร ร.บ.10
192 6505101495 นางสาวอาทิตยา ทองประสาน ร.บ.10
193 6505101496 นายฮัมดี ละมะโต ร.บ.10
194 6505101497 นางสาวเปรมมิกา บุญแก้ว ร.บ.10
195 6505101498 นายวรปรัชญ์ ทวีกุล ร.บ.10
196 6505101499 นางสาวปฐมพร ไกรเกตุ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา




 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47