เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6405105310 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัญญารัตน์ รป.บ.10
2 6405105311 นางสาวซานีย์ ดาอีซอ รป.บ.10
3 6405105313 นางสาวณัฐกฤตา อะกะเรือน รป.บ.10
4 6405105314 นางสาวณัฐนรี ไชยพรม รป.บ.10
5 6405105315 นางสาวตติยา คำเป็ง รป.บ.10
6 6405105321 นายประชาธิป ญาติวงศ์ รป.บ.10
7 6405105332 นายภาสกร รัตนสาลี รป.บ.10
8 6405105347 นายวุฒิไกร ทรัพย์ประเสริฐ รป.บ.10
9 6405105358 นางสาวอุษณีย์ ฐิติวิชญานันทร์ รป.บ.10
10 6405105368 นายชนภัทร ใจบุญ รป.บ.10
11 6405105372 นายฐนกร หนูพริก รป.บ.10
12 6405105381 นางสาวปรานวรี วินมา รป.บ.10
13 6405105383 นางสาวปริชญา ธัญญาพานิชกุล รป.บ.10
14 6405105387 นายพัทรดนย์ กาศรี รป.บ.10
15 6405105388 นางสาวเพียงตะวัน รักษา รป.บ.10
16 6405105390 นางสาวภัคนันท์ โกมาส รป.บ.10
17 6405105393 นายรัชพล ชมชื่น รป.บ.10
18 6405105403 นายสุรดิษ แก้วคำ รป.บ.10
19 6405105406 นางสาวอนามิตา กิตต์นวกุล รป.บ.10
20 6405105407 นางสาวอริสา ยอดเงิน รป.บ.10
21 6405105408 นางสาวอาทิตยา สุวรรณโณ รป.บ.10
22 6405105410 นางสาวชนกนันท์ กันทะสี รป.บ.10
23 6405105411 นางสาวศศิธร องค์สุนทร รป.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
24 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6412101354 นายศุภโชค กันทแปลง ศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
26 6418102471 นางสาวรมิดา ไชยมงคล ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
27 6119102518 นายศุภวิชญ์ ปรีชุม ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47