เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101301 นางสาวกนกพรรณ ไชยสัญ วท.บ.10
2 6522101302 นางสาวกนกรดา คำอาจ วท.บ.10
3 6522101303 นายกมลภพ กีตา วท.บ.10
4 6522101304 นางสาวกรณิภา ทินวัง วท.บ.10
5 6522101305 นางสาวกรทิพย์ สายมงคล วท.บ.10
6 6522101306 นางสาวกรรณิการ์ ทุนผล วท.บ.10
7 6522101307 นางสาวกรวรรณ วิไลวรรณ วท.บ.10
8 6522101308 นายกรเอก แก้วจันทร์ วท.บ.10
9 6522101309 นายกฤตเมธ ทาชนะ วท.บ.10
10 6522101310 นายกฤติน กิมใช่ย้ง วท.บ.10
11 6522101311 นางสาวกัญจนา ศรชัย วท.บ.10
12 6522101312 นางสาวกัญญรัตน์ รุ่งเรือง วท.บ.10
13 6522101313 นางสาวกัญญาณี โหน่งกดหลด วท.บ.10
14 6522101314 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ วท.บ.10
15 6522101315 นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาดี วท.บ.10
16 6522101316 นางสาวกัญญารัตน์ อนุสิ วท.บ.10
17 6522101317 นายกันตพงศ์ วุฒินันท์ วท.บ.10
18 6522101318 นางสาวกัลยา ส่องาม วท.บ.10
19 6522101319 นายกิตติคุณ ภิรมย์สุข วท.บ.10
20 6522101320 นายกิตตินันท์ อูปคำ วท.บ.10
21 6522101321 นางสาวขวัญฤทัย ร้องสาคร วท.บ.10
22 6522101322 นายคทายุทธ มาระโภชน์ วท.บ.10
23 6522101323 นายครรชิต พลพันธ์ขาง วท.บ.10
24 6522101324 นางสาวคีตภัทร แสนวิเศษ วท.บ.10
25 6522101325 นางสาวจันทร์จิรา การบูรณ์ วท.บ.10
26 6522101326 นางสาวจารุเนตร คะอังกุ วท.บ.10
27 6522101327 นางสาวจิตอนันทา สว่างแจ้ง วท.บ.10
28 6522101328 นายจิรพัส ผาลาภ วท.บ.10
29 6522101329 นางสาวจิรัฐติกาล ปั๋นติ๊บ วท.บ.10
30 6522101330 นายจุลจักร คำมุงคุณ วท.บ.10
31 6522101331 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลามาศ วท.บ.10
32 6522101332 นางสาวชนม์ชนก เอี่ยมอักษร วท.บ.10
33 6522101333 นางสาวชนากานต์ สาคร วท.บ.10
34 6522101334 นายชนาธิป เชิดชูศิริกูร วท.บ.10
35 6522101335 นางสาวชนิกานต์ จันทะมา วท.บ.10
36 6522101336 นางสาวชนิตา จันทร์ฉนวน วท.บ.10
37 6522101337 นางสาวชมพูนุช กำลังประสิทธิ์ วท.บ.10
38 6522101338 นายชลธาร สุขพลอย วท.บ.10
39 6522101339 นางสาวชลธิชา เรือนคำ วท.บ.10
40 6522101340 นางสาวช่อขวัญ ทองระอา วท.บ.10
41 6522101341 นายชาธิพล ชูช่วย วท.บ.10
42 6522101342 นายชินวัตร ธนันไชย วท.บ.10
43 6522101343 นางสาวชูพรัตน์ รูทา วท.บ.10
44 6522101344 นางสาวฐิติภา บัวเผื่อน วท.บ.10
45 6522101345 นางสาวฐิติมา เสนาเกตุ วท.บ.10
46 6522101346 นางสาวฑิติวรรณ หมูคำ วท.บ.10
47 6522101347 นายณภัทร สมศรี วท.บ.10
48 6522101348 นางสาวณัฏฐชา เป็งจันทร์ วท.บ.10
49 6522101349 นายณัฐการุณ วิริยา วท.บ.10
50 6522101350 นางสาวณัฐธิดา คำไทย วท.บ.10
51 6522101351 นายณัฐวุฒิ นากรณ์ วท.บ.10
52 6522101352 นายณัฐสิทธิ์ ระเบียบโอษฐ์ วท.บ.10
53 6522101353 นางสาวดลยา สนธิ วท.บ.10
54 6522101354 นางสาวทัศนีย์ แจ่มศรี วท.บ.10
55 6522101355 นางสาวทิพย์สุดา พูลสุข วท.บ.10
56 6522101356 นายธนกร อาจผักปัง วท.บ.10
57 6522101357 นางสาวธนพร สุรินทร์คำ วท.บ.10
58 6522101358 นายธนะชัย อึ้งธิติพันธ์ วท.บ.10
59 6522101359 นายธนัช รัตนวิชัยกุล วท.บ.10
60 6522101360 นายธนาธิป คงฉิม วท.บ.10
61 6522101361 นายธนิสร กันเมืองเวียง วท.บ.10
62 6522101362 นางสาวธนียา แก้วร่วง วท.บ.10
63 6522101363 นายธราธิป ชะรางรัมย์ วท.บ.10
64 6522101364 นางสาวธัญญาลักษณ์ ส่องแสง วท.บ.10
65 6522101365 นางสาวธัญรดา ศิริจันดา วท.บ.10
66 6522101366 นางสาวธิมลรัตน์ คำมา วท.บ.10
67 6522101367 นายธีระชัย บุตรมงคล วท.บ.10
68 6522101368 นายนพกร พร้อมวงษ์ วท.บ.10
69 6522101369 นางสาวนพธิดา สีนวล วท.บ.10
70 6522101370 นายนรภัทร สิทธิบัว วท.บ.10
71 6522101371 นายนฤนาท เปลี่ยนบำรุง วท.บ.10
72 6522101372 นางสาวนฤมล รักเขตรการ วท.บ.10
73 6522101373 นายนวพล อินทร์มณี วท.บ.10
74 6522101374 นางสาวนัทสุพร เฟื่องฟู วท.บ.10
75 6522101375 นายนันทิพัฒน์ เดชประทุม วท.บ.10
76 6522101376 นางสาวนิญาดา สีดา วท.บ.10
77 6522101377 นางสาวนิตยา กันทิยะ วท.บ.10
78 6522101378 นางสาวนิสากร ล้อมสระน้อย วท.บ.10
79 6522101379 นายบรรณรต บุญเจือ วท.บ.10
80 6522101380 นายบวรกิตติ์ ลีลาธรรมสัจจะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47