เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101381 นางสาวเบญจรัตน์ ซ้ายสุข วท.บ.10
2 6522101382 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมสอน วท.บ.10
3 6522101383 นายปฏิพล โคตพันธ์ วท.บ.10
4 6522101384 นางสาวปนัดดา วงศ์ยะลา วท.บ.10
5 6522101385 นายประภากร ยาสมุทร วท.บ.10
6 6522101386 นางสาวปรางวลัย วิใจยา วท.บ.10
7 6522101387 นางสาวปรายฟ้า รุ่งเรือง วท.บ.10
8 6522101388 นางสาวปาริฉัตต์ ศรีพิมล วท.บ.10
9 6522101389 นางสาวปาริชาต สุ่มมาตย์ วท.บ.10
10 6522101390 นางสาวปิยาภรณ์ แสงตาล วท.บ.10
11 6522101391 นางสาวไปรษณียากร ปะทักขินัง วท.บ.10
12 6522101392 นายพงค์พล คำมี วท.บ.10
13 6522101393 นางสาวพรทิวา ปะตังคะโต วท.บ.10
14 6522101394 นายพรรษ ยะยอง วท.บ.10
15 6522101395 นางสาวพัชรา จ๊ะนะ วท.บ.10
16 6522101396 นางสาวพัชราวรรณ หัวยาว วท.บ.10
17 6522101397 นางสาวพัชรีวรรณ ชัยดวงแก้ว วท.บ.10
18 6522101398 นายพันกร พรมบุญ วท.บ.10
19 6522101399 นายพัสวี เส้งสุข วท.บ.10
20 6522101400 นางสาวพิชญ์สินี โนภิวงค์ วท.บ.10
21 6522101401 นางสาวพิชญาภา ไชยวุฒิ วท.บ.10
22 6522101402 นายพิชาญเมธ วงศ์หาญ วท.บ.10
23 6522101403 นายพิทวัส จันทวาลย์ วท.บ.10
24 6522101404 นายพิทัก ตุงคณาคร วท.บ.10
25 6522101405 นางสาวพิยดา จันทรอด วท.บ.10
26 6522101406 นางสาวพิยดา ตลึงธรรม วท.บ.10
27 6522101407 นางสาวพิรกานต์ แบ่งปัน วท.บ.10
28 6522101408 นายพีรพัฒน์ ราศรีกฤษ วท.บ.10
29 6522101409 นายพุฒิพงศ์ พิทยาการนุรัตน์ วท.บ.10
30 6522101410 นายพุทธินันท์ คำมา วท.บ.10
31 6522101411 นางสาวแพรววิกา น้อยลูน วท.บ.10
32 6522101412 นางสาวแพรวา จูประเสริฐ วท.บ.10
33 6522101413 นายภัคพล หม่องคำหมื่น วท.บ.10
34 6522101414 นายภาคิไนย อ้นเล่ห์ วท.บ.10
35 6522101415 นายภูเบศ ด้วงทอง วท.บ.10
36 6522101416 นายภูริภัทร มุ่งดี วท.บ.10
37 6522101417 นายภูริภัทร ราศรีชัย วท.บ.10
38 6522101418 นางสาวมณีนุช ศรีปองพันธ์ วท.บ.10
39 6522101419 นางสาวมนัชษร สีนันตา วท.บ.10
40 6522101420 นางสาวมนัสนันท์ อนันตะ วท.บ.10
41 6522101421 นายรชฏ เสียงเย็น วท.บ.10
42 6522101422 นางสาวรังสิมา จีปูคำ วท.บ.10
43 6522101423 นายรัฐพล เพ็ชรตา วท.บ.10
44 6522101424 นายลอยกระทง คีรีการะเกด วท.บ.10
45 6522101425 นายวทัญญู สิบหมู่ วท.บ.10
46 6522101426 นางสาววนิดา โปธิรา วท.บ.10
47 6522101427 นางสาววรรณิภา กายงาม วท.บ.10
48 6522101428 นางสาววรรนิษา น้อยคำมี วท.บ.10
49 6522101429 นายวรวัฒน์ ใจมั่น วท.บ.10
50 6522101430 นายวรากร โป่งดอยหลวง วท.บ.10
51 6522101431 นายวริทธิ์ หมื่นแยง วท.บ.10
52 6522101432 นางสาววริศรา ธงศรี วท.บ.10
53 6522101433 นางสาววลัยลักษณ์ อินทรักษ์ วท.บ.10
54 6522101434 นางสาววันวิสา บงกชผ่องอำไพ วท.บ.10
55 6522101435 นางสาววันแสงทอง อุดมทรัพย์ วท.บ.10
56 6522101436 นายวีระยุทธ นิลบุตร วท.บ.10
57 6522101437 นายวุฒิ นายเเสง วท.บ.10
58 6522101438 นายวุฒิพันธ์ บุญรักษ์ วท.บ.10
59 6522101439 นายศรัณยู การเพียร วท.บ.10
60 6522101440 นายศรายุธ ดวงสาพล วท.บ.10
61 6522101441 นางสาวศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี วท.บ.10
62 6522101442 นางสาวศศิประภา ธรรมานุวงศ์ วท.บ.10
63 6522101443 นางสาวศิรดา เครือแก้ว วท.บ.10
64 6522101444 นางสาวศิรดา นวะเเก้ว วท.บ.10
65 6522101445 นางสาวศิรินภา เพ็ชรจำรัส วท.บ.10
66 6522101446 นางสาวศิริภัสสร นางงาม วท.บ.10
67 6522101447 นางสาวศิริวรัญญา พูลสุขเสริม วท.บ.10
68 6522101448 นางสาวศิริอาภา พรทศพล วท.บ.10
69 6522101449 นางสาวศิวนันท์ อุดทา วท.บ.10
70 6522101450 นางสาวศุคณฑา สมสุด วท.บ.10
71 6522101451 นายศุภกิตติ์ วงศ์สุรศิลป์ วท.บ.10
72 6522101452 นายศุภภูริ มูลณาศักดิ์ วท.บ.10
73 6522101453 นางสาวศุภวรรณธ์ วัดศรี วท.บ.10
74 6522101454 นายศุภวัฒน์ สังข์ดี วท.บ.10
75 6522101455 นายศุภวิชญ์ ขุนศรี วท.บ.10
76 6522101456 นางสาวศุวรรณรัตน์ พลเคน วท.บ.10
77 6522101457 นางสาวสมหญิง เจริญผลิตผล วท.บ.10
78 6522101458 นางสาวสมิตา วงอามาตย์ วท.บ.10
79 6522101459 นางสาวสริตา เวชบุญ วท.บ.10
80 6522101460 นางสาวสาธินี พรมจันทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47