เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406105301 นายคณธร ทิพย์ประไพ บธ.บ.10
2 6406105302 นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ บธ.บ.10
3 6406105303 นายชัยกร ชัยมงคล บธ.บ.10
4 6406105304 นางสาวธมลชนก นิตติไพศาล บธ.บ.10
5 6406105306 นางสาวพรรณภัค วรรณวงค์ บธ.บ.10
6 6406105309 นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
7 6414101313 นางสาวชลธิชา ใจปินตา ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
8 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
9 6418102333 นายธนกฤต ณรงค์จันชัย ศศ.บ.10
10 6418102368 นางสาวพีรพรรณ บำรุงศรี ศศ.บ.10
11 6418102394 นายสหรัฐ มณีรัตน์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 6319101022 นายณัฐวุฒิ ฉิมพาลี ทล.บ.10
13 6519103512 นายธนสิน ประสงค์ สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
14 6522101461 นางสาวสาริกา ปุยคำ วท.บ.10
15 6522101462 นางสาวสาวิณี นกแล วท.บ.10
16 6522101463 นายสิทธิพงษ์ วะโลหะ วท.บ.10
17 6522101464 นายสิริวัฒน์ ไชยธิ วท.บ.10
18 6522101465 นางสาวสุชานุช กุณนา วท.บ.10
19 6522101466 นางสาวสุดาพร ฟูปิง วท.บ.10
20 6522101467 นางสาวสุธีรา ดวงแสง วท.บ.10
21 6522101468 นางสาวสุปราณี ใจจันตา วท.บ.10
22 6522101469 นางสาวสุปรียา ใจจันตา วท.บ.10
23 6522101470 นางสาวสุภัสสรา คำเมฆ วท.บ.10
24 6522101471 นางสาวสุภาภรณ์ คำแก้ว วท.บ.10
25 6522101472 นางสาวสุวพัชร พรมชาติ วท.บ.10
26 6522101473 นายอโณชา แสนสุยะ วท.บ.10
27 6522101474 นางสาวอดิสา ศรีมอย วท.บ.10
28 6522101475 นางสาวอรจิรา หน่อทอง วท.บ.10
29 6522101476 นางสาวอัญชิสา โพธิ์ทักษ์ วท.บ.10
30 6522101477 นางสาวอันทิดา ขาวรัตน์ วท.บ.10
31 6522101478 นายอัมรินทร์ ศรีบุญเพ็ง วท.บ.10
32 6522101479 นางสาวอารียา ยอดเล็ก วท.บ.10
33 6522101480 นางสาวอารีรัตน์ ก๋องจันทร์ วท.บ.10
34 6522101481 นายอิศรา เรืองศรี วท.บ.10
35 6522101482 นายกฤตพล กังวล วท.บ.10
36 6522101483 นางสาวกฤษฎีพร กาลอรุณกิจ วท.บ.10
37 6522101484 นายกัณฑเอก สองสีใส วท.บ.10
38 6522101485 นายโชคพันนา คำวิชิต วท.บ.10
39 6522101486 นายธเนตร เหล่าเเค วท.บ.10
40 6522101487 นางสาวนรีกานต์ เปี้ยมั่น วท.บ.10
41 6522101489 นางสาวปิยะฉัตร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ.10
42 6522101490 นางสาวพิณกวี เจียมไพบูลย์ วท.บ.10
43 6522101492 นายภาณุพงศ์ ฝั้นปัญญา วท.บ.10
44 6522101493 นายภาณุพงษ์ ณ น่าน วท.บ.10
45 6522101494 นางสาวรวิสรา ตาหมั่นพลกรัง วท.บ.10
46 6522101495 นางสาวศิริกัญญา ชัยศรีรัมย์ วท.บ.10
47 6522101496 นางสาวสุชาดา สิงห์โตเผือก วท.บ.10
48 6522101497 นายสุทธิพงษ์ กาศสนุก วท.บ.10
49 6522101498 นางสาวสุธินันท์ ค้าจันทร์ วท.บ.10
50 6522101499 นายสุรบดินทร์ สูบกำปัง วท.บ.10
51 6522101500 นายสุรเสกข์ สามารถ วท.บ.10
52 6522101501 นายสุริยะพงษ์ ตุทาโน วท.บ.10
53 6522101502 นางสาวอมลวรรณ ตีระพฤติกุลชัย วท.บ.10
54 6522101503 นางสาวอารญา รุ่งเรือง วท.บ.10
55 6522101504 นางสาวนภัสศร พงศ์พัชระ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47