เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101031 นางสาวภัทราวดี แก้วกุก วท.บ.10
2 6301101052 นางสาวเหมือนฝัน การปรีชา วท.บ.10
3 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
4 6301101344 นายอนันตชัย บัวทอง วท.บ.10
5 6401101001 นายกนกพันธุ์ ศรีเรือง วท.บ.10
6 6401101007 นายคเณศวร ณรงค์กูล วท.บ.10
7 6401101028 นายทองทศ เจริญธัญพิทักษ์ วท.บ.10
8 6401101029 นางสาวทัศวรรณ ผินสุวรรณ์ วท.บ.10
9 6401101042 นายพงศ์เทพ ดาวช่วย วท.บ.10
10 6401101048 นางสาวพิไล ขวัญเลิศ วท.บ.10
11 6401101052 นางสาวมธุรา พุ่มโพธิ์ วท.บ.10
12 6401101073 นายพร้อมพงษ์ ลาหู่นะ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
13 6103102302 นางสาวกมลพรรณ สินสุพรรณ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
14 6304101308 นายกองทัพ วรากุลปกรณ์ศิริ วท.บ.10
15 6304101324 นายณภัทร เหมือนศิริ วท.บ.10
16 6304101331 นายธนกิจ สุภะกรรม วท.บ.10
17 6304101336 นายธีรวัฒน์ บุญภูมิ วท.บ.10
18 6304101345 นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วท.บ.10
19 6304101348 นางสาวพรชิตา ไข่แก้ว วท.บ.10
20 6304101353 นายพุฒิพงศ์ พนมไพร วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
21 6306106315 นางสาววลัยกร สินหมี่ บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
22 6418102331 นางสาวทิพรัตน์ ติระสา ศศ.บ.10
23 6418102335 นางสาวธนธิฌา แก้วมา ศศ.บ.10
24 6418102342 นางสาวธรรมพร ตัณฑวิรัตน์ ศศ.บ.10
25 6418102348 นางสาวธารารัตน์ สุรินิตย์ ศศ.บ.10
26 6418102354 นายนรินทร์ นราไชย ศศ.บ.10
27 6418102356 นางสาวนวพร แก้วนวล ศศ.บ.10
28 6418102363 นางสาวพรชิตา กันธิวา ศศ.บ.10
29 6418102379 นางสาวรุจิรา ภักดีบุตร ศศ.บ.10
30 6418102386 นายวิสา อินทนุ ศศ.บ.10
31 6418102397 นายสุรชัย แก้วแฮ ศศ.บ.10
32 6418102419 นางสาวจารุกัญญ์ เครือจินจ๋อย ศศ.บ.10
33 6418102424 นางสาวชลธิชา แก้วมนตรี ศศ.บ.10
34 6418102438 นายธนภูมิ สุขุมสาทร ศศ.บ.10
35 6418102488 นางสาวอาทิตยา เรือนเมา ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
36 6319103502 นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ สถ.บ.10
37 6319103506 นายชญานนท์ อินทรประวัติ สถ.บ.10
38 6319103510 นางสาวณัฐพร แก้วสาย สถ.บ.10
39 6319103511 นางสาวณัฐริกา เสนา สถ.บ.10
40 6319103512 นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ สถ.บ.10
41 6319103521 นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร สถ.บ.10
42 6319103522 นางสาวเบญจวรรณ กามาด สถ.บ.10
43 6319103523 นางสาวปณิตา รัตนศรี สถ.บ.10
44 6319103527 นายปัณณ์ เงาดี สถ.บ.10
45 6319103528 นายพีระ โม้คำ สถ.บ.10
46 6319103529 นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี สถ.บ.10
47 6319103533 นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย สถ.บ.10
48 6319103534 นางสาวรัตพร จุตตะโน สถ.บ.10
49 6319103535 นางสาวรุ่งนภา บุญชู สถ.บ.10
50 6319103536 นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน สถ.บ.10
51 6319103537 นางสาววรดา ดารา สถ.บ.10
52 6319103538 นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ สถ.บ.10
53 6319103539 นางสาววรางวรรณ คำล้น สถ.บ.10
54 6319103540 นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ สถ.บ.10
55 6319103541 นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ สถ.บ.10
56 6319103543 นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ สถ.บ.10
57 6319103544 นางสาวศิรประภา นามกาล สถ.บ.10
58 6319103545 นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี สถ.บ.10
59 6319103546 นางสาวสุวนันท์ พรวน สถ.บ.10
60 6319103553 นางสาวอวัศยา วิริยะวิทย์ สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47