เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6314102360 นางสาวธัญวรัตน์ นิธิธรรมจริยา B.A.10
2 6414101302 นางสาวกนกดารินทร์ แก่นคำ ศศ.บ.10
3 6414101303 นายกนกพล แสนคำหมื่น ศศ.บ.10
4 6414101305 นางสาวเกศราภา เขียวสวัสดิ์ ศศ.บ.10
5 6414101309 นางสาวคีรีนันท์ สาทแก้ว ศศ.บ.10
6 6414101311 นายเจษฎา กล่อมกูล ศศ.บ.10
7 6414101312 นายเฉลิมเกียรติ วรรณวาลา ศศ.บ.10
8 6414101323 นายธนวันต์ สนธิกุล ศศ.บ.10
9 6414101327 นายนรากร สุขแก้ว ศศ.บ.10
10 6414101333 นายประเสริฐสิริ เลิศประเสริฐ ศศ.บ.10
11 6414101334 นายพงษ์สิทธิ์ ทนุโวหาร ศศ.บ.10
12 6414101337 นายภาคภูมิ ชมภู ศศ.บ.10
13 6414101339 นางสาวรักษิณา เกิดก่อวงศ์ ศศ.บ.10
14 6414101340 นายรังสิมันต์ พรมมา ศศ.บ.10
15 6414101345 นายวิชญะ กันทะวะ ศศ.บ.10
16 6414101348 นางสาวณัฐพิพัฐณ์ ศรีพรหม ศศ.บ.10
17 6414101358 นางสาวกชกร คำมูล ศศ.บ.10
18 6414101362 นางสาวกัณฑมาศ นันต๊ะนา ศศ.บ.10
19 6414101364 นายกิติพจน์ ใจด้วง ศศ.บ.10
20 6414101366 นายคุณากร เรือนแก้ว ศศ.บ.10
21 6414101380 นายฐิตินันท์ สถานป่า ศศ.บ.10
22 6414101387 นางสาวธันยชนก นิปุณะ ศศ.บ.10
23 6414101391 นางสาวบุษญารัตน์ เล็บกระโทก ศศ.บ.10
24 6414101392 นางสาวเบญจวรรณ กาญสอาด ศศ.บ.10
25 6414101397 นางสาวเปรมประภา ทรงสุข ศศ.บ.10
26 6414101400 นางสาวพรไพลิน นาแก้ว ศศ.บ.10
27 6414101421 นางสาวศศิธร สุทธิรัตน์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
28 6522102022 นายGarja Man Rai วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47