เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101053 นางสาวยลรดี คนัมพรศรี วท.บ.10
2 6401101065 นางสาวสุภารักษ์ แกดู วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
3 6312107321 นายอินทรักษ์ ปานพูน ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
4 6314102308 นางสาวกฤติมา ถนอมกล่อม B.A.10
5 6314102312 นางสาวกัญญารัตน์ คงกะพันธ์ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
6 6418102308 นายจักรพันธ์ เนินลาด ศศ.บ.10
7 6418102314 นางสาวโชติกา วงศ์โอฬาร ศศ.บ.10
8 6418102317 นางสาวญาณิกา เฉลียวกิจ ศศ.บ.10
9 6418102319 นางสาวณัฏฐพิชา ทิมใจทัศน์ ศศ.บ.10
10 6418102330 นายทัพสาร มะโนวงค์ ศศ.บ.10
11 6418102332 นายธนกฤต คชบุตร ศศ.บ.10
12 6418102336 นายธนบดี ไชยยศ ศศ.บ.10
13 6418102346 นางสาวธัญญ์ชนก ดวงแข ศศ.บ.10
14 6418102349 นายธีรัตถ์ หาญฤทธิ์ ศศ.บ.10
15 6418102351 นายนพรัตน์ วงศ์เสนา ศศ.บ.10
16 6418102358 นายปรเมศ ชิณวงค์ ศศ.บ.10
17 6418102360 นางสาวปุณณภา นาเมืองรักษ์ ศศ.บ.10
18 6418102362 นายพชรพล ธงศิลา ศศ.บ.10
19 6418102381 นางสาววชิรญาร์ บัวสมุย ศศ.บ.10
20 6418102384 นายวาริส ติดพวงมาลี ศศ.บ.10
21 6418102392 นางสาวศิริวิมล โพธัง ศศ.บ.10
22 6418102393 นางสาวศุภรักษ์ มะหาไม้ ศศ.บ.10
23 6418102400 นางสาวอธิติยา สังเกตุใจ ศศ.บ.10
24 6418102401 นางสาวอนุธิดา ราชวงค์ ศศ.บ.10
25 6418102402 นางสาวอรปรียา สมสุข ศศ.บ.10
26 6418102408 นายกฤศ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
27 6418102409 นายกฤษกร มะโนใจ ศศ.บ.10
28 6418102417 นายคุณานนต์ แก้วแสนซาว ศศ.บ.10
29 6418102446 นายธีรัฐพล อุตมกุล ศศ.บ.10
30 6418102457 นางสาวพัชราภรณ์ ขามโนนวัด ศศ.บ.10
31 6418102459 นายพัสกร คำสิงห์ ศศ.บ.10
32 6418102466 นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ ศศ.บ.10
33 6418102481 นายสิรวิชญ์ อภิมร ศศ.บ.10
34 6418102487 นายอัษฎา กาละปุก ศศ.บ.10
35 6418102505 นายธีรนนท์ บัวภา ศศ.บ.10
36 6418102506 นางสาวศิริรัตน์ ซุนสง่า ศศ.บ.10
37 6418102509 นางสาวอัณศยา ปฏิธันยธรณ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47