เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม13
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401101002 นายกฤษฏิ์ติบัญชา อ่อนมาก วท.บ.10
2 6401101003 นายกฤษณะ วิเวก วท.บ.10
3 6401101005 นางสาวดาวิกา รพีบุญญานนท์ วท.บ.10
4 6401101008 นางสาวจตุพร แสงสุริยา วท.บ.10
5 6401101009 นายจักริน ปินตา วท.บ.10
6 6401101010 นางสาวจิดาภา ปิดตาทะเนา วท.บ.10
7 6401101011 นายจิรวัฒน์ บัวสด วท.บ.10
8 6401101012 นางสาวจิราภรณ์ ผลบุญ วท.บ.10
9 6401101013 นายจิรายุ งามขำ วท.บ.10
10 6401101014 นางสาวจีรวรรณ พิมล วท.บ.10
11 6401101015 นายจืน ธรรมใส วท.บ.10
12 6401101016 นายเฉลิมชัย ปัญญา วท.บ.10
13 6401101017 นางสาวชมพูนุท พลอยโพธิ์ วท.บ.10
14 6401101019 นายชาญชัย ท่องพนาศรี วท.บ.10
15 6401101020 นางสาวญาณิน สวนดอกไม้ วท.บ.10
16 6401101021 นางสาวณัฏฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
17 6401101022 นางสาวณัฐณิชา สาคร วท.บ.10
18 6401101023 นางสาวณัฐนันท์ พวงดอกไม้ วท.บ.10
19 6401101024 นางสาวณัฐนิศา มณีเนียม วท.บ.10
20 6401101025 นางสาวดวงกมล คทาชาย วท.บ.10
21 6401101026 นายตะวัน มานะพัฒนมงคล วท.บ.10
22 6401101027 นายเตชินท์ ชรอย วท.บ.10
23 6401101030 นางสาวธัญญ์ชุติมา นามปวน วท.บ.10
24 6401101031 นางสาวธันยธรณ์ สุมาจิตร วท.บ.10
25 6401101032 นางสาวธีรนุช นาคินชาติ วท.บ.10
26 6401101033 นางสาวนภัสสร ธรรมดิษฐ วท.บ.10
27 6401101034 นางสาวนริศญา ชอบจิตต์ วท.บ.10
28 6401101035 นางสาวนัชนาภา พิพัฒธากร วท.บ.10
29 6401101036 นางสาวนันทัชพร กานา วท.บ.10
30 6401101037 นายนิรุต เรืองอร่าม วท.บ.10
31 6401101038 นางสาวนุศรา เดชคำภู วท.บ.10
32 6401101040 นายประพันธ์ แซ่ย่าง วท.บ.10
33 6401101043 นายพชร เเซ่ม้า วท.บ.10
34 6401101044 นายพณพัฒน์ บุญญประภา วท.บ.10
35 6401101045 นางสาวพรพิน ชิณวงค์ วท.บ.10
36 6401101046 นางสาวพัชราภรณ์ วงค์ษา วท.บ.10
37 6401101047 นางสาวพัณณิตา ทะนันชัย วท.บ.10
38 6401101049 นางสาวเพ็ญนภา ธานะวิโรจน์ วท.บ.10
39 6401101050 นายภูมิพลอย พงษ์นางเมาะ วท.บ.10
40 6401101051 นายภูวเดช พรมพิลา วท.บ.10
41 6401101054 นางสาวรภาวรรณ เสือน้อย วท.บ.10
42 6401101055 นางสาวรัญธิดา พิณเสนาะ วท.บ.10
43 6401101056 นางสาววลี สุขสราญใจ วท.บ.10
44 6401101058 นางสาววิภาวี ทิมให้ผล วท.บ.10
45 6401101059 นางสาววิภาวี วิโรจน์ศิริ วท.บ.10
46 6401101060 นายวิศรุต ฉ่ำทอง วท.บ.10
47 6401101061 นายวิษณุ ปีติ วท.บ.10
48 6401101062 นางสาวศรันย์ภรณ์ พูลจีน วท.บ.10
49 6401101063 นางสาวสุกัญญา เบ้ามีศรี วท.บ.10
50 6401101067 นายอชิระ อินทรชลิต วท.บ.10
51 6401101068 นางสาวอรสา ใจมา วท.บ.10
52 6401101069 นายอรัณย์ สินวิริยะนนท์ วท.บ.10
53 6401101071 นางสาวอาริสา จิตรถวิล วท.บ.10
54 6401101072 นายภูมิพัฒน์ แปลงนารี วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
55 6306106302 นางสาวชญานิศา จระมาศ บธ.บ.10
56 6306106303 นายชนะชัย กาทองทุ่ง บธ.บ.10
57 6306106305 นายชลวิทย์ ต๊ะซิ บธ.บ.10
58 6306106306 นายชัชวาลย์ คำไชโย บธ.บ.10
59 6306106307 นางสาวณิชนันท์ เทศมาก บธ.บ.10
60 6306106308 นายทักษิณ ดวงไทย บธ.บ.10
61 6306106311 นายฟากิฮ อาแว บธ.บ.10
62 6306106312 นางสาวภิญญดา ปัญโญ บธ.บ.10
63 6306106314 นางสาววรนุช สุมามาลย์ บธ.บ.10
64 6306106316 นายวัชรพงษ์ วาทกิจ บธ.บ.10
65 6306106317 นายสรนันท์ อินต๊ะ บธ.บ.10
66 6306106318 นางสาวอรัญญา นันทะชัย บธ.บ.10
67 6306106319 นางสาวอัญชิษฐา ลักษณะกุลบุตร บธ.บ.10
68 6306106325 นางสาวสร้างฝัน ปาเลิง บธ.บ.10
69 6306106327 นายบวรนันท์ จอมคีรี บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47