เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6404106325 นายภควัฒน์ กิตติวีระ วท.บ.10
2 6404106329 นายมนัสทวี คำวังสวัสดิ์ วท.บ.10
3 6404106333 นายวัชรินทร์ เปตานนท์ วท.บ.10
4 6404106334 นายวันชัย ยวงขาว วท.บ.10
5 6404106336 นายวีรนันท์ เป็งเขียว วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6 6505101363 นายเทพทัต ปัญญามูล ร.บ.10
7 6505101364 นายธนกร วงค์ดาราวรรณ ร.บ.10
8 6505101365 นายธนโชติ นาคนายม ร.บ.10
9 6505101366 นายธนดล ไชยธิมา ร.บ.10
10 6505101367 นายธนนันท์ ศรีธนสาร ร.บ.10
11 6505101368 นายธนวัฒน์ พนาลัยสีทอง ร.บ.10
12 6505101369 นายธนะพัฒน์ จันทราช ร.บ.10
13 6505101370 นางสาวธนัชชา โอดปะละ ร.บ.10
14 6505101371 นางสาวธนัญญา ฝ้ายขาว ร.บ.10
15 6505101372 นายธนา วงศ์ประสิทธิ์ ร.บ.10
16 6505101373 นางสาวธนาพร รักษาราช ร.บ.10
17 6505101374 นายธนาวัฏ สุภายอง ร.บ.10
18 6505101375 นางสาวธมนวรรณ ปิ่นทอง ร.บ.10
19 6505101376 นางสาวธัญชนก แซ่ลิ้ม ร.บ.10
20 6505101377 นางสาวธันย์ชนก อาญาเรือน ร.บ.10
21 6505101379 นายธีรพัฒน์ สระทองพรม ร.บ.10
22 6505101380 นางสาวนพบุรีรัตน์ ดีด้วยชาติ ร.บ.10
23 6505101381 นางสาวนภัสสร ตาก่ำ ร.บ.10
24 6505101382 นายนราธิป ศิริรจน์ ร.บ.10
25 6505101383 นางสาวนลินทิพย์ กฤษฎาจิรวงศ์ ร.บ.10
26 6505101384 นางสาวนลินทิพย์ สลามทอน ร.บ.10
27 6505101385 นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี ร.บ.10
28 6505101386 นายนันทวัฒน์ บุญกระสิน ร.บ.10
29 6505101387 นายนันธวัฒน์ จวบโชค ร.บ.10
30 6505101388 นางสาวนาถวลี กาญจนสอาด ร.บ.10
31 6505101389 นางสาวนิโคล ผามั่ง ร.บ.10
32 6505101390 นายนิติกร ทาปัญญา ร.บ.10
33 6505101391 นางสาวนิติยา มโนราช ร.บ.10
34 6505101392 นายนิมิต ประวัติงาม ร.บ.10
35 6505101393 นางสาวนิศารัตน์ ไชยคำแดง ร.บ.10
36 6505101394 นายเนติรัฐ วิชัยยา ร.บ.10
37 6505101395 นายบวรลักษณ์ อ่อนสุระทุม ร.บ.10
38 6505101396 นางสาวบุณยานุช มะโนธรรม ร.บ.10
39 6505101397 นางสาวบุษกร จันทร์สุข ร.บ.10
40 6505101398 นางสาวบุษกร เพชรคีรีรัฐ ร.บ.10
41 6505101399 นายปฏิภาณ จำปา ร.บ.10
42 6505101400 นายปฏิภาณ พรหมแก้ว ร.บ.10
43 6505101401 นางสาวปฏิมาพร ปองยิ่งยศ ร.บ.10
44 6505101402 นายปรัตฐกร สีตาบุตร ร.บ.10
45 6505101403 นางสาวปราณปรียา วงษ์เที่ยง ร.บ.10
46 6505101404 นางสาวปลายฟ้า คงแหลม ร.บ.10
47 6505101405 นายปัณณธร พรหมจรรย์ ร.บ.10
48 6505101406 นางสาวปาลิตา ทองด้วง ร.บ.10
49 6505101407 นายปิยพนธ์ มั่งมณี ร.บ.10
50 6505101409 นางสาวเปรมสุดา จันทร์ดี ร.บ.10
51 6505101410 นายพงษ์รวี หวังสาสุข ร.บ.10
52 6505101411 นายพชร ใจน้อย ร.บ.10
53 6505101412 นางสาวพรนัชชา สมบูรณ์ชัย ร.บ.10
54 6505101413 นางสาวพรรณิภา เตาวโต ร.บ.10
55 6505101414 นายพฤฒภณ ตาคำ ร.บ.10
56 6505101415 นายพลพิสิษฐ์ ปินตาเปี้ย ร.บ.10
57 6505101416 นางสาวพลอยจันทร์ แก้วอยู่ ร.บ.10
58 6505101417 นางสาวพอใจ ไพรสัณฑ์ ร.บ.10
59 6505101418 นางสาวพัชณิดา วันเพ็ชร ร.บ.10
60 6505101419 นางสาวพัชราภรณ์ บุญวงค์ ร.บ.10
61 6505101420 นางสาวพัณณิตา ทวนธง ร.บ.10
62 6505101421 นางสาวพิชญธิดา ใจแก้ว ร.บ.10
63 6505101422 นางสาวพิชามญธุ์ ปารีเสน ร.บ.10
64 6505101423 นายพิทักษ์พงษ์ อิ่มเพ็ง ร.บ.10
65 6505101424 นางสาวพิมชนก สมัยกุล ร.บ.10
66 6505101425 นายพีระนวิชช์ ปันชัย ร.บ.10
67 6505101426 นางสาวเพ็ญพิชชา เขียวดี ร.บ.10
68 6505101427 นางสาวฟ้าใส จงสดับกลาง ร.บ.10
69 6505101428 นางสาวภัณฑิรา บุญธิมา ร.บ.10
70 6505101429 นางสาวภันฑิรา จุลยโชค ร.บ.10
71 6505101430 นายภาคิน ภวังคานนท์ ร.บ.10
72 6505101431 นางสาวภานุมาศ ทองมอญ ร.บ.10
73 6505101432 นายภานุวัฒน์ ยนยิ่ง ร.บ.10
74 6505101433 นางสาวมณโฑ หินอ่อน ร.บ.10
75 6505101434 นางสาวมณณิชา ชิตเจริญ ร.บ.10
76 6505101435 นายมนัสนันท์ จันทร์อาสา ร.บ.10
77 6505101436 นางสาวรมย์ธีรา มหาวรรณ ร.บ.10
78 6505101437 นายรัชชานนท์ เทพอักษร ร.บ.10
79 6505101438 นางสาวรัชฎาพร เพ็งคุ้ม ร.บ.10
80 6505101439 นางสาวรัตชญาวดี ฤทธิจอม ร.บ.10
81 6505101440 นางสาวรัตนาวดี วงษาเนาว์ ร.บ.10
82 6505101441 นายราชบัณฑิต รัตนบำเพ็ญ ร.บ.10
83 6505101442 นางสาวรุ่งรัตน์ วงษ์แก้ว ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา




 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47