เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพธ340 : พันธุศาสตร์เบื้องต้น
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125331 นายภูริวิทย์ พรหมตัน วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6322101325 นางสาวชัญญานุช ดีตุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47