เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102424 นายวยุเดช มะโนทอง วท.บ.10
2 6401102441 นายสรวิศ สมอหมอบ วท.บ.10
3 6401102442 นายสหรัชต์ มะโนใจ วท.บ.10
4 6401125302 นายกฤตภัฏ สุภาผล วท.บ.10
5 6401125303 นายกฤษฎา เพียรตา วท.บ.10
6 6401125305 นายเจริญศิริ พลคำสี วท.บ.10
7 6401125306 นายฉัทชนัน รอดเสวก วท.บ.10
8 6401125308 นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ วท.บ.10
9 6401125309 นายณัฐวุฒิ แปงคำ วท.บ.10
10 6401125313 นางสาวปรินทร เสมอกิจ วท.บ.10
11 6401125320 นายยุทธพิชัย แสนคำ วท.บ.10
12 6401125321 นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส วท.บ.10
13 6401125322 นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว วท.บ.10
14 6401125325 นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ วท.บ.10
15 6401125326 นางสาวศิรดา สอาดล้วน วท.บ.10
16 6401125327 นายสิรวิชญ์ อุตระ วท.บ.10
17 6401125328 นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด วท.บ.10
18 6401125330 นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ วท.บ.10
19 6401125334 นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา วท.บ.10
20 6401125336 นายภานุพงศ์ ใจโต วท.บ.10
21 6401125340 นายจตุรพงศ์ สุวรรณ์ วท.บ.10
22 6401125344 นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ วท.บ.10
23 6401125345 นายฐปณัฐ หลวงโปธา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47