เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101301 นางสาวกนกพรรณ ไชยสัญ วท.บ.10
2 6522101302 นางสาวกนกรดา คำอาจ วท.บ.10
3 6522101303 นายกมลภพ กีตา วท.บ.10
4 6522101304 นางสาวกรณิภา ทินวัง วท.บ.10
5 6522101305 นางสาวกรทิพย์ สายมงคล วท.บ.10
6 6522101306 นางสาวกรรณิการ์ ทุนผล วท.บ.10
7 6522101307 นางสาวกรวรรณ วิไลวรรณ วท.บ.10
8 6522101308 นายกรเอก แก้วจันทร์ วท.บ.10
9 6522101309 นายกฤตเมธ ทาชนะ วท.บ.10
10 6522101310 นายกฤติน กิมใช่ย้ง วท.บ.10
11 6522101311 นางสาวกัญจนา ศรชัย วท.บ.10
12 6522101312 นางสาวกัญญรัตน์ รุ่งเรือง วท.บ.10
13 6522101313 นางสาวกัญญาณี โหน่งกดหลด วท.บ.10
14 6522101314 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ วท.บ.10
15 6522101315 นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาดี วท.บ.10
16 6522101316 นางสาวกัญญารัตน์ อนุสิ วท.บ.10
17 6522101317 นายกันตพงศ์ วุฒินันท์ วท.บ.10
18 6522101318 นางสาวกัลยา ส่องาม วท.บ.10
19 6522101319 นายกิตติคุณ ภิรมย์สุข วท.บ.10
20 6522101320 นายกิตตินันท์ อูปคำ วท.บ.10
21 6522101321 นางสาวขวัญฤทัย ร้องสาคร วท.บ.10
22 6522101322 นายคทายุทธ มาระโภชน์ วท.บ.10
23 6522101323 นายครรชิต พลพันธ์ขาง วท.บ.10
24 6522101324 นางสาวคีตภัทร แสนวิเศษ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47