เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101325 นางสาวจันทร์จิรา การบูรณ์ วท.บ.10
2 6522101326 นางสาวจารุเนตร คะอังกุ วท.บ.10
3 6522101327 นางสาวจิตอนันทา สว่างแจ้ง วท.บ.10
4 6522101328 นายจิรพัส ผาลาภ วท.บ.10
5 6522101329 นางสาวจิรัฐติกาล ปั๋นติ๊บ วท.บ.10
6 6522101330 นายจุลจักร คำมุงคุณ วท.บ.10
7 6522101331 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิลามาศ วท.บ.10
8 6522101332 นางสาวชนม์ชนก เอี่ยมอักษร วท.บ.10
9 6522101333 นางสาวชนากานต์ สาคร วท.บ.10
10 6522101334 นายชนาธิป เชิดชูศิริกูร วท.บ.10
11 6522101335 นางสาวชนิกานต์ จันทะมา วท.บ.10
12 6522101336 นางสาวชนิตา จันทร์ฉนวน วท.บ.10
13 6522101337 นางสาวชมพูนุช กำลังประสิทธิ์ วท.บ.10
14 6522101338 นายชลธาร สุขพลอย วท.บ.10
15 6522101339 นางสาวชลธิชา เรือนคำ วท.บ.10
16 6522101340 นางสาวช่อขวัญ ทองระอา วท.บ.10
17 6522101341 นายชาธิพล ชูช่วย วท.บ.10
18 6522101342 นายชินวัตร ธนันไชย วท.บ.10
19 6522101343 นางสาวชูพรัตน์ รูทา วท.บ.10
20 6522101344 นางสาวฐิติภา บัวเผื่อน วท.บ.10
21 6522101345 นางสาวฐิติมา เสนาเกตุ วท.บ.10
22 6522101346 นางสาวฑิติวรรณ หมูคำ วท.บ.10
23 6522101347 นายณภัทร สมศรี วท.บ.10
24 6522101348 นางสาวณัฏฐชา เป็งจันทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47