เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101349 นายณัฐการุณ วิริยา วท.บ.10
2 6522101351 นายณัฐวุฒิ นากรณ์ วท.บ.10
3 6522101352 นายณัฐสิทธิ์ ระเบียบโอษฐ์ วท.บ.10
4 6522101353 นางสาวดลยา สนธิ วท.บ.10
5 6522101354 นางสาวทัศนีย์ แจ่มศรี วท.บ.10
6 6522101355 นางสาวทิพย์สุดา พูลสุข วท.บ.10
7 6522101356 นายธนกร อาจผักปัง วท.บ.10
8 6522101357 นางสาวธนพร สุรินทร์คำ วท.บ.10
9 6522101358 นายธนะชัย อึ้งธิติพันธ์ วท.บ.10
10 6522101359 นายธนัช รัตนวิชัยกุล วท.บ.10
11 6522101360 นายธนาธิป คงฉิม วท.บ.10
12 6522101361 นายธนิสร กันเมืองเวียง วท.บ.10
13 6522101362 นางสาวธนียา แก้วร่วง วท.บ.10
14 6522101363 นายธราธิป ชะรางรัมย์ วท.บ.10
15 6522101364 นางสาวธัญญาลักษณ์ ส่องแสง วท.บ.10
16 6522101365 นางสาวธัญรดา ศิริจันดา วท.บ.10
17 6522101366 นางสาวธิมลรัตน์ คำมา วท.บ.10
18 6522101367 นายธีระชัย บุตรมงคล วท.บ.10
19 6522101368 นายนพกร พร้อมวงษ์ วท.บ.10
20 6522101369 นางสาวนพธิดา สีนวล วท.บ.10
21 6522101370 นายนรภัทร สิทธิบัว วท.บ.10
22 6522101371 นายนฤนาท เปลี่ยนบำรุง วท.บ.10
23 6522101372 นางสาวนฤมล รักเขตรการ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47