เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101373 นายนวพล อินทร์มณี วท.บ.10
2 6522101374 นางสาวนัทสุพร เฟื่องฟู วท.บ.10
3 6522101375 นายนันทิพัฒน์ เดชประทุม วท.บ.10
4 6522101376 นางสาวนิญาดา สีดา วท.บ.10
5 6522101377 นางสาวนิตยา กันทิยะ วท.บ.10
6 6522101378 นางสาวนิสากร ล้อมสระน้อย วท.บ.10
7 6522101379 นายบรรณรต บุญเจือ วท.บ.10
8 6522101380 นายบวรกิตติ์ ลีลาธรรมสัจจะ วท.บ.10
9 6522101381 นางสาวเบญจรัตน์ ซ้ายสุข วท.บ.10
10 6522101382 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมสอน วท.บ.10
11 6522101383 นายปฏิพล โคตพันธ์ วท.บ.10
12 6522101384 นางสาวปนัดดา วงศ์ยะลา วท.บ.10
13 6522101385 นายประภากร ยาสมุทร วท.บ.10
14 6522101386 นางสาวปรางวลัย วิใจยา วท.บ.10
15 6522101387 นางสาวปรายฟ้า รุ่งเรือง วท.บ.10
16 6522101388 นางสาวปาริฉัตต์ ศรีพิมล วท.บ.10
17 6522101389 นางสาวปาริชาต สุ่มมาตย์ วท.บ.10
18 6522101390 นางสาวปิยาภรณ์ แสงตาล วท.บ.10
19 6522101391 นางสาวไปรษณียากร ปะทักขินัง วท.บ.10
20 6522101392 นายพงค์พล คำมี วท.บ.10
21 6522101393 นางสาวพรทิวา ปะตังคะโต วท.บ.10
22 6522101394 นายพรรษ ยะยอง วท.บ.10
23 6522101395 นางสาวพัชรา จ๊ะนะ วท.บ.10
24 6522101396 นางสาวพัชราวรรณ หัวยาว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47