เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101397 นางสาวพัชรีวรรณ ชัยดวงแก้ว วท.บ.10
2 6522101398 นายพันกร พรมบุญ วท.บ.10
3 6522101399 นายพัสวี เส้งสุข วท.บ.10
4 6522101400 นางสาวพิชญ์สินี โนภิวงค์ วท.บ.10
5 6522101401 นางสาวพิชญาภา ไชยวุฒิ วท.บ.10
6 6522101402 นายพิชาญเมธ วงศ์หาญ วท.บ.10
7 6522101403 นายพิทวัส จันทวาลย์ วท.บ.10
8 6522101404 นายพิทัก ตุงคณาคร วท.บ.10
9 6522101405 นางสาวพิยดา จันทรอด วท.บ.10
10 6522101406 นางสาวพิยดา ตลึงธรรม วท.บ.10
11 6522101407 นางสาวพิรกานต์ แบ่งปัน วท.บ.10
12 6522101408 นายพีรพัฒน์ ราศรีกฤษ วท.บ.10
13 6522101409 นายพุฒิพงศ์ พิทยาการนุรัตน์ วท.บ.10
14 6522101410 นายพุทธินันท์ คำมา วท.บ.10
15 6522101411 นางสาวแพรววิกา น้อยลูน วท.บ.10
16 6522101412 นางสาวแพรวา จูประเสริฐ วท.บ.10
17 6522101413 นายภัคพล หม่องคำหมื่น วท.บ.10
18 6522101414 นายภาคิไนย อ้นเล่ห์ วท.บ.10
19 6522101415 นายภูเบศ ด้วงทอง วท.บ.10
20 6522101416 นายภูริภัทร มุ่งดี วท.บ.10
21 6522101417 นายภูริภัทร ราศรีชัย วท.บ.10
22 6522101418 นางสาวมณีนุช ศรีปองพันธ์ วท.บ.10
23 6522101419 นางสาวมนัชษร สีนันตา วท.บ.10
24 6522101420 นางสาวมนัสนันท์ อนันตะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47