เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101421 นายรชฏ เสียงเย็น วท.บ.10
2 6522101422 นางสาวรังสิมา จีปูคำ วท.บ.10
3 6522101423 นายรัฐพล เพ็ชรตา วท.บ.10
4 6522101424 นายลอยกระทง คีรีการะเกด วท.บ.10
5 6522101425 นายวทัญญู สิบหมู่ วท.บ.10
6 6522101426 นางสาววนิดา โปธิรา วท.บ.10
7 6522101427 นางสาววรรณิภา กายงาม วท.บ.10
8 6522101428 นางสาววรรนิษา น้อยคำมี วท.บ.10
9 6522101429 นายวรวัฒน์ ใจมั่น วท.บ.10
10 6522101430 นายวรากร โป่งดอยหลวง วท.บ.10
11 6522101431 นายวริทธิ์ หมื่นแยง วท.บ.10
12 6522101432 นางสาววริศรา ธงศรี วท.บ.10
13 6522101433 นางสาววลัยลักษณ์ อินทรักษ์ วท.บ.10
14 6522101434 นางสาววันวิสา บงกชผ่องอำไพ วท.บ.10
15 6522101435 นางสาววันแสงทอง อุดมทรัพย์ วท.บ.10
16 6522101436 นายวีระยุทธ นิลบุตร วท.บ.10
17 6522101437 นายวุฒิ นายเเสง วท.บ.10
18 6522101438 นายวุฒิพันธ์ บุญรักษ์ วท.บ.10
19 6522101439 นายศรัณยู การเพียร วท.บ.10
20 6522101440 นายศรายุธ ดวงสาพล วท.บ.10
21 6522101441 นางสาวศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี วท.บ.10
22 6522101442 นางสาวศศิประภา ธรรมานุวงศ์ วท.บ.10
23 6522101443 นางสาวศิรดา เครือแก้ว วท.บ.10
24 6522101444 นางสาวศิรดา นวะเเก้ว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47