เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6522101445 นางสาวศิรินภา เพ็ชรจำรัส วท.บ.10
2 6522101446 นางสาวศิริภัสสร นางงาม วท.บ.10
3 6522101447 นางสาวศิริวรัญญา พูลสุขเสริม วท.บ.10
4 6522101448 นางสาวศิริอาภา พรทศพล วท.บ.10
5 6522101449 นางสาวศิวนันท์ อุดทา วท.บ.10
6 6522101450 นางสาวศุคณฑา สมสุด วท.บ.10
7 6522101451 นายศุภกิตติ์ วงศ์สุรศิลป์ วท.บ.10
8 6522101452 นายศุภภูริ มูลณาศักดิ์ วท.บ.10
9 6522101453 นางสาวศุภวรรณธ์ วัดศรี วท.บ.10
10 6522101454 นายศุภวัฒน์ สังข์ดี วท.บ.10
11 6522101455 นายศุภวิชญ์ ขุนศรี วท.บ.10
12 6522101456 นางสาวศุวรรณรัตน์ พลเคน วท.บ.10
13 6522101457 นางสาวสมหญิง เจริญผลิตผล วท.บ.10
14 6522101458 นางสาวสมิตา วงอามาตย์ วท.บ.10
15 6522101459 นางสาวสริตา เวชบุญ วท.บ.10
16 6522101460 นางสาวสาธินี พรมจันทร์ วท.บ.10
17 6522101461 นางสาวสาริกา ปุยคำ วท.บ.10
18 6522101462 นางสาวสาวิณี นกแล วท.บ.10
19 6522101463 นายสิทธิพงษ์ วะโลหะ วท.บ.10
20 6522101464 นายสิริวัฒน์ ไชยธิ วท.บ.10
21 6522101465 นางสาวสุชานุช กุณนา วท.บ.10
22 6522101466 นางสาวสุดาพร ฟูปิง วท.บ.10
23 6522101467 นางสาวสุธีรา ดวงแสง วท.บ.10
24 6522101468 นางสาวสุปราณี ใจจันตา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47