เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102489 นายชาญวิทย์ อุปรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 6110101302 นายกมลภพ โพธิ์ทอง วท.บ10
4 6110101307 นายเขมทัต ชุ่มชื่น วท.บ17
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 6522103001 นายกานต์ชนก จันทร์สร้อยงาม วท.บ.10
6 6522103002 นายจักรพันธ์ ประภาสะวัต วท.บ.10
7 6522103003 นายโชติวัต แก้วลือนาม วท.บ.10
8 6522103004 นายณัฐพล โพธิ์สุวรรณ วท.บ.10
9 6522103005 นายธาดา ศรีดาเดช วท.บ.10
10 6522103006 นางสาวธิดารัตน์ คำแพงจีน วท.บ.10
11 6522103007 นายธีรพงศ์ ระวังภัย วท.บ.10
12 6522103008 นายนพดล พันธ์บุญลือ วท.บ.10
13 6522103009 นายนพรัตน์ ลักษณะ วท.บ.10
14 6522103010 นายนาวิน มาเยอะ วท.บ.10
15 6522103011 นายน้ำมนต์ อังกรรัมย์ วท.บ.10
16 6522103012 นางสาวเบญจมาศ มูลลอด วท.บ.10
17 6522103013 นายปฐมพงษ์ ยานะเครือ วท.บ.10
18 6522103014 นางสาวประณัดดา มานอก วท.บ.10
19 6522103015 นายเผ่าพันธ์ อินทร์โต วท.บ.10
20 6522103016 นายพงศธร สายทอง วท.บ.10
21 6522103017 นายพีรพัฒน์ มะเทวิน วท.บ.10
22 6522103018 นายพีรพัฒน์ วงษ์ขันธ์ วท.บ.10
23 6522103019 นางสาวภาวิตรา แสนศรี วท.บ.10
24 6522103020 นางสาวลัดดา กันยามา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47