เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001125331 นางสาววัชราภรณ์ บาริศรี วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 6110101342 นายบทวชง มากล้น วท.บ10
3 6110101370 นายวราวุธ ยศเรือนคำ วท.บ17
4 6110101374 นายวีรพล พงศ์พชร วท.บ10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
5 6522103021 นายวรกานต์ วนาใส วท.บ.10
6 6522103022 นายวันฉัตร พูนเอก วท.บ.10
7 6522103023 นายวิวัฒนา เส็งสาย วท.บ.10
8 6522103024 นายศิวกร อยู่เจริญกิจ วท.บ.10
9 6522103025 นางสาวสิริกัญญา ละใบยูโส๊ะ วท.บ.10
10 6522103026 นางสาวสุทธิดา สุธาตุ วท.บ.10
11 6522103027 นางสาวสุพรรษา สังข์ทอง วท.บ.10
12 6522103028 นายสุรเดช ทองดี วท.บ.10
13 6522103029 นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์ วท.บ.10
14 6522103030 นางสาวอนัญญา คงสม วท.บ.10
15 6522103031 นายอภิสิทธิ์ แป้นปลื้ม วท.บ.10
16 6522103032 นายอาทิตย์ เกตุแทน วท.บ.10
17 6522103033 นายชาญชัย อึ้งธิติพันธ์ วท.บ.10
18 6522103034 นายธนกร เชื่อมาก วท.บ.10
19 6522103035 นางสาวปนัดดา พรหมร่วมแก้ว วท.บ.10
20 6522103036 นางสาวปภาวี นาคะชัย วท.บ.10
21 6522103037 นายประภากร ใจเอื้อย วท.บ.10
22 6522103038 นางสาวพิชญา สันดี วท.บ.10
23 6522103039 นายสุรชัย ทองเฟื้อง วท.บ.10
24 6522103040 นายสุนทร ตันสูงเนิน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47