เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ.10
2 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
3 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
4 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
5 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
6 6401102367 นายธวัชชัย จาสม วท.บ.10
7 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ.10
8 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
9 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
10 6401102405 นางสาวภัคจิรา จะงาม วท.บ.10
11 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
12 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
13 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
14 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
15 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
16 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
17 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
18 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
19 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
20 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
21 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
22 6401102518 นางสาวอาทิตยา เผ่นจันทึก วท.บ.10
23 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
24 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47