เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ.10
2 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
3 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
4 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
5 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ.10
6 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
7 6401102376 นายนันทพงศ์ เจริญอภัยกุล วท.บ.10
8 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
9 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
10 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
11 6401102398 นางสาวพัชรภา ใจชอบ วท.บ.10
12 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
13 6401102413 นางสาวยุวดี มีอ่อน วท.บ.10
14 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
15 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
16 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ.10
17 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
18 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
19 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
20 6401102467 นางสาวอรรัมภา ประชายินดี วท.บ.10
21 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ.10
22 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ.10
23 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ.10
24 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47