เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม13
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
2 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
3 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
4 6401102316 นายคชพัฒน์ ส่างขุน วท.บ.10
5 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
6 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
7 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
8 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
9 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
10 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ.10
11 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ.10
12 6401102357 นายเทพนิมิตร ชุมชัย วท.บ.10
13 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
14 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ.10
15 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ.10
16 6401102365 นางสาวธนาภรณ์ หวานแหลม วท.บ.10
17 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ.10
18 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ.10
19 6401102379 นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม วท.บ.10
20 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ.10
21 6401102386 นางสาวปณิตา เลาะหะนะ วท.บ.10
22 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
23 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
24 6522101488 นางสาวนิโลบล เมืองใจ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47