เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม21
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6504108302 นางสาวจิดาภา พิมพ์ทอง วท.บ.10
2 6504108304 นางสาวชนัดดา จันดาหาญ วท.บ.10
3 6504108305 นางสาวชัญญานุช ธรรมสิทธิ์ วท.บ.10
4 6504108306 นางสาวณัฐนรี สมบุญโสด วท.บ.10
5 6504108309 นายเทพฤทธิ์ จาง วท.บ.10
6 6504108310 นายธนชัญ คำภีระ วท.บ.10
7 6504108311 นางสาวบวรลักษณ์ คำแดง วท.บ.10
8 6504108312 นางสาววธัญญา สายวังจิตต์ วท.บ.10
9 6504108313 นางสาววรรณวิษา กระจ่างฉาย วท.บ.10
10 6504108314 นางสาววลัยพรรณ สิทธิสอน วท.บ.10
11 6504108315 นางสาววาทิกาญจน์ จันติ วท.บ.10
12 6504108316 นางสาวสุนิสา ตระกูลศรี วท.บ.10
13 6504108317 นางสาวไอรดา สารีสุข วท.บ.10
14 6504108319 นางสาวสุภัชชา ประมาศ วท.บ.10
15 6504108320 นายอธิราช เยือกเย็น วท.บ.10
16 6504108321 นางสาวจีรนันท์ บุบผาดี วท.บ.10
17 6504108322 นางสาวพรทิพย์ แซ่หลิว วท.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
18 6409102307 นางสาวปาณิสรา สุขสวัสดิ์ ศศ.บ.10
19 6409102309 นางสาวศศิประภา ดนดา ศศ.บ.10
20 6409102310 นายสหรัถ สมหน่อ ศศ.บ.10
21 6409102315 นางสาวจิรัชญา วิธี ศศ.บ.10
22 6409102317 นางสาวชลิตา นันทะเสน ศศ.บ.10
23 6409102318 นางสาวฐิติวรรณ ศรีพุทธา ศศ.บ.10
24 6409102322 นายธีรินทร์ ใจสุข ศศ.บ.10
25 6409102323 นางสาวปริณรัตน์ อริเดช ศศ.บ.10
26 6409102326 นางสาวพิชยา ศรีรักษา ศศ.บ.10
27 6409102330 นางสาวเจมาดา ภูมินทอง ศศ.บ.10
28 6409102331 นางสาวสุกัญญา เคนดี ศศ.บ.10
29 6409102332 นางสาวพิมพ์ลภัส บุญหล้า ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47